9 listopada 2021 roku, godz. 21:21
 9 listopada 2021 roku, godz. 12:16
 8 listopada 2021 roku, godz. 13:31
 8 listopada 2021 roku, godz. 9:38
 7 listopada 2021 roku, godz. 16:42
 7 listopada 2021 roku, godz. 12:01
 7 listopada 2021 roku, godz. 11:53
 7 listopada 2021 roku, godz. 1:49
 6 listopada 2021 roku, godz. 20:46
 6 listopada 2021 roku, godz. 20:11
 6 listopada 2021 roku, godz. 14:20
 5 listopada 2021 roku, godz. 19:26
 5 listopada 2021 roku, godz. 19:21
 5 listopada 2021 roku, godz. 13:13
 5 listopada 2021 roku, godz. 11:29
 4 listopada 2021 roku, godz. 19:43
 4 listopada 2021 roku, godz. 16:39
 4 listopada 2021 roku, godz. 10:53
 4 listopada 2021 roku, godz. 2:08
 3 listopada 2021 roku, godz. 23:03
 3 listopada 2021 roku, godz. 20:00
 3 listopada 2021 roku, godz. 16:07