W pierwszym dniu trzeciego [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

mikroopowiadanie sześćdziesiąte drugie

W pier­wszym dniu trze­ciego miesiąca pełnienia fun­kcji dy­rek­to­ra zwołał zeb­ra­nie i rzekł kaście zarządzającej i pospólstwu , czy­li sza­rac­twu pra­cow­nicze­mu - a te­raz drodzy państwo ja was wszys­tkich pous­ta­wiam, tak, żeby wasza pra­ca była pracą, a zwłaszcza służbą dru­giemu człowieko­wi , przez waszą wza­jem so­bie służbę; w obo­wiązko­wości, uczci­wości, pre­cyz­ji, myśle­niu, prze­widy­waniu i ucze­niu się - ciągłemu ucze­niu się, a więc pier­wszą moją de­cyzją jest, że sprzątaczki zos­tają kierow­ni­kami, a kierow­ni­cy sprzątaczka­mi, i jeszcze po­wiem, że pra­cow­ni­kom pra­cującym i służącym znacznie pod­noszę po­bory oraz składam wam ser­deczne podzięko­wanie, że jes­teście ta­cy ja­cy jes­teście, a więc na was moją służbę ludzkości zbu­duję.

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 21 marca 2018, 12:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 05:51Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Dobre Śniada­nie

dzisiaj, 03:49Moon G do­dał no­wy tek­st Dobre Śniada­nie

dzisiaj, 01:15yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą sztuką jest, nau­czyć [...]

dzisiaj, 01:12yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st I uśmie­cham się na [...]

dzisiaj, 00:33yestem sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.  

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 00:11Naja sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.