W pierwszym dniu trzeciego [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

mikroopowiadanie sześćdziesiąte drugie

W pier­wszym dniu trze­ciego miesiąca pełnienia fun­kcji dy­rek­to­ra zwołał zeb­ra­nie i rzekł kaście zarządzającej i pospólstwu , czy­li sza­rac­twu pra­cow­nicze­mu - a te­raz drodzy państwo ja was wszys­tkich pous­ta­wiam, tak, żeby wasza pra­ca była pracą, a zwłaszcza służbą dru­giemu człowieko­wi , przez waszą wza­jem so­bie służbę; w obo­wiązko­wości, uczci­wości, pre­cyz­ji, myśle­niu, prze­widy­waniu i ucze­niu się - ciągłemu ucze­niu się, a więc pier­wszą moją de­cyzją jest, że sprzątaczki zos­tają kierow­ni­kami, a kierow­ni­cy sprzątaczka­mi, i jeszcze po­wiem, że pra­cow­ni­kom pra­cującym i służącym znacznie pod­noszę po­bory oraz składam wam ser­deczne podzięko­wanie, że jes­teście ta­cy ja­cy jes­teście, a więc na was moją służbę ludzkości zbu­duję.

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 21 marca 2018, 12:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 06:58IKON sko­men­to­wał tek­st Dobry kel­ner nie ser­wu­je [...]

dzisiaj, 06:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Moja We­nus

dzisiaj, 01:20stepbyson sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 22:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

wczoraj, 22:26Katye do­dał no­wy tek­st Boli...  

wczoraj, 21:55szpiek do­dał no­wy tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 21:06LiaMort do­dał no­wy tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]