W pewnej szkole podstawowej [...] – Lola Lola

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Lola Lola — zgromadziliśmy 1 opinia.

Dzień myśli

W pew­nej szko­le pod­sta­wowej dzieci dos­tały paczki z okaz­ji Dnia Dziec­ka. Były tam prze­de wszys­tkim słodycze. Każdy dzieciak był uszczęśli­wiony. Była grup­ka dzieci, która roz­pa­kowała od ra­zu pa­kun­ki i za­jadała się słodycza­mi. By­li też ta­cy, którzy na­wet nie ot­wiera­li pre­zentów. Cho­wali je do swych tor­nis­trów. Je­den chłop­czyk pałaszujący ba­toni­ka zo­baczył, jak jed­na dziew­czyn­ka cho­wała słodycze do swe­go ple­caka. Z pełny­mi us­ta­mi wyśmiał ją, że pew­nie mu­si ma­mie po­kazać. Miał rację. Dziew­czyn­ka nie zjadła słodyczy, po­nieważ chciała się podzielić ze swoją mamą. Była ona da­lekowzroczna i roz­trop­na. Ma­ma, po pow­ro­cie dziew­czyn­ki ze szkoły, ura­dowała się oczy­wiście. Ale, jak to ma­ma, nie tknęła słodyczy. Wpierw myślała o swym dziec­ku. Zaw­sze ono naj­ważniej­sze. Dziew­czyn­ka niechętnie, ale spróbo­wała pyszności. Dziele­nie się jest ważne, ale myśle­nie prze­de wszys­tkim. Prze­widuj­my więc i myślmy nap­rzód. Więcej - myślmy o in­nych w różnych sy­tuac­jach. Bo myśli po­win­ny góro­wać nad naszy­mi czy­nami.

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 15 sierpnia 2018, 22:41

Dziw­ne, że Twój tek­st do­tychczas nie zos­tał do­ceniony, ale pew­nie te­mu, ze Ty piszesz o pięknie i ludziach dob­rych, o właści­wych zacho­waniach, a nie użalasz się. Fiszka. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 22:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Zgubione uczu­cie

wczoraj, 22:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:18rudolf88 do­dał no­wy tek­st A więc, wciąż będę [...]

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:14yestem sko­men­to­wał tek­st Parking na Pol­nej

wczoraj, 22:06Eufemia do­dał no­wy tek­st Czy to nie pe­wien [...]

wczoraj, 21:54Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]