Pierwotne fluktuacje, chaotyczne manipulacje. [...] – osobliwy

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest osobliwy — zgromadziliśmy 0 opinii.

Abstrakcja i Uncja

Pier­wotne fluk­tuac­je, chaotyczne ma­nipu­lac­je. I to wszys­tko z sza­loną gracją łamiące­go się na chod­ni­ku krzesła, co spa­da z ósme­go piętra w war­szaw­skim blo­ku w mieście-pot­worze, w noc­nej, w późno­noc­nej porze.
I są ta­kie mo­men­ty, że to na­wet jest pros­te, że jest kla­row­ne i jas­ne. I na­wet cias­ny umysł jest w sta­nie to przys­woić, jest w sta­nie to zjeść, przet­ra­wić i, częściowo, wy­dalić. Ale to tyl­ko mo­men­ty, chwi­le ulot­ne jak ulotka...
A po­tem znów chaos, znów sza­leństwo, meb­le lecą na chod­nik, chwilę po­tem cegły.

I pękają.
I pękają.

Jak szkło.

Na chod­ni­ku, na chod­ni­ku ko­loro­wym, fa­lującym.
Na chod­ni­ku za­kaza­nym dla stóp, zębów i bez­sensow­nych dys­kusji o niczym.

Straszny jest ten upadek.
Upa­dek ten jest piękny.

A un­cja te­go upad­ku, tych roz­bi­tych meb­li, tych nie pos­ta­wionych nig­dzie stóp jest niczym złoty skarb upadłej, zde­gene­rowa­nej cy­wili­zac­ji.

Sa­ma tyl­ko jed­na un­cja, ten ma­leńki ułamek te­go wiel­kiego sza­leństwa jest od­dechem bogów. Może wskrze­sić, może też za­bić. Może także zro­bić dobrą kawę.

Śmier­ci mam już dość, życia dość tym bar­dziej.

Wy­bieram za­tem kawę. Kawę z od­ro­biną mle­ka.

opowiadanie • 17 lutego 2019, 23:49
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]