Pierwotne fluktuacje, chaotyczne manipulacje. [...] – osobliwy

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest osobliwy — zgromadziliśmy 0 opinii.

Abstrakcja i Uncja

Pier­wotne fluk­tuac­je, chaotyczne ma­nipu­lac­je. I to wszys­tko z sza­loną gracją łamiące­go się na chod­ni­ku krzesła, co spa­da z ósme­go piętra w war­szaw­skim blo­ku w mieście-pot­worze, w noc­nej, w późno­noc­nej porze.
I są ta­kie mo­men­ty, że to na­wet jest pros­te, że jest kla­row­ne i jas­ne. I na­wet cias­ny umysł jest w sta­nie to przys­woić, jest w sta­nie to zjeść, przet­ra­wić i, częściowo, wy­dalić. Ale to tyl­ko mo­men­ty, chwi­le ulot­ne jak ulotka...
A po­tem znów chaos, znów sza­leństwo, meb­le lecą na chod­nik, chwilę po­tem cegły.

I pękają.
I pękają.

Jak szkło.

Na chod­ni­ku, na chod­ni­ku ko­loro­wym, fa­lującym.
Na chod­ni­ku za­kaza­nym dla stóp, zębów i bez­sensow­nych dys­kusji o niczym.

Straszny jest ten upadek.
Upa­dek ten jest piękny.

A un­cja te­go upad­ku, tych roz­bi­tych meb­li, tych nie pos­ta­wionych nig­dzie stóp jest niczym złoty skarb upadłej, zde­gene­rowa­nej cy­wili­zac­ji.

Sa­ma tyl­ko jed­na un­cja, ten ma­leńki ułamek te­go wiel­kiego sza­leństwa jest od­dechem bogów. Może wskrze­sić, może też za­bić. Może także zro­bić dobrą kawę.

Śmier­ci mam już dość, życia dość tym bar­dziej.

Wy­bieram za­tem kawę. Kawę z od­ro­biną mle­ka.

opowiadanie • 17 lutego 2019, 22:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]