Pewnego dnia do [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

A oni wciąż wołają - ukrzyżuj!

Pew­ne­go dnia do wójta pew­nej pod­beskidzkiej gmi­ny przyszedł list z Iz­raela, w którym je­go autor pi­sał, że praw­do­podob­nie urodził się w jed­nej ze wsi tej gmi­ny. Po­dał tyl­ko opis miej­sca, że dom ich był na wiel­kim skrzyżowa­niu dróg, że była tam ja­kaś kap­li­ca, którą też opi­sał. Wójt był zain­try­gowa­ny tym lis­tem, jak i je­go współpra­cow­ni­cy. Zaczęli grze­bać w ar­chi­wach i py­tać star­szych, no i oczy­wiście od­na­leźli miej­sce, w którym urodził się też Żyd i jeszcze trochę do­kumentów z his­to­rii przed­wo­jen­nych tam­tej­szych sta­roza­kon­nych, który­mi to in­formac­ja­mi sto­sow­nym lis­tem podzieli­li się z Żydem, który py­tał o swo­je korzenie.

Pew­ne­go let­niego dnia do wójta za­witało dwóch tu­rystów z Iz­raela i je­den z nich przed­sta­wił się ja­ko autor lis­tu, a dru­gi był je­go bra­tem. Podzięko­wali bar­dzo za uzys­ka­ne in­formac­je, które spo­wodo­wały, że mog­li tu­taj przy­jechać i od­wie­dzić miej­sce, w którym się na­rodzi­li. Po­wie­dzieli też, że by­li więźniami ja­ko dzieci pob­liskiego obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go w Oświęci­miu i udało im się stamtąd uciec. Za­dali re­toryczne py­tanie wójto­wi - jak pan myśli kto nam pomógł przeżyć? Dla­tego - kon­ty­nuował je­den z nich - nie daj­cie się po­niżać i krzyżować za wi­ny nie swo­je. Jes­teście wspa­niałym na­rodem. Prze­cież oczy­wis­tym jest, że gdy­by nie wy Po­lacy, to woj­ny tu­taj nie przeżyłby żaden z nas - żaden Żyd!

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 marca 2018, 08:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 07:51jesienna mgła do­dał no­wy tek­st nowe wciele­nie

dzisiaj, 07:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Świat się za­ciążył, wios­na [...]

dzisiaj, 04:51LiaMort do­dał no­wy tek­st Świat się za­ciążył, wios­na [...]

dzisiaj, 00:20grzesiek do­dał no­wy tek­st Wierzcie Cie mi.. Wie­dzieć [...]

wczoraj, 23:08Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 23:00Sierjoża do­dał no­wy tek­st Księża niech pil­nu­jo su­tan­ny!

wczoraj, 22:50róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:36RozaR do­dał no­wy tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:30róż li­la do­dał no­wy tek­st miło(sny)

wczoraj, 22:19doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?