Od autora: trudno w [...] – Przemio

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Przemio — zgromadziliśmy 0 opinii.

...::Kotek wychodzący::...

Od auto­ra: trud­no w to uwie­rzyć ale opo­wiada­nie jest in­spi­rowa­ne praw­dzi­wymi wydarzeniami.

Miałem sen. Śniło mi się, że wszys­tkie kot­ki były wol­ne. Biegały so­bie po zielo­nej traw­ce, wciągały ko­cimiętkę po której wy­dawało im się, że ba­wią się z jed­no­rożca­mi, wdra­pywały się na drze­wa, po­lowały do wo­li na myszy i pta­ki a ich ku­wety zaw­sze miały świeży żwi­rek. Było też spec­jalne miej­sce w którym wszys­cy we­tery­narze świata by­li unierucho­mieni do ściany i kot­ki mogły w nich rzu­cać zgniłymi po­mido­rami za te wszys­tkie zas­trzy­ki, za tab­letki, za wcis­ka­nie ter­mo­met­ru pod ogo­nek i za ob­cięcie bim­bałek. Is­tna idyl­la aż tu nag­le na ho­ryzon­cie po­jawiły się czar­ne chmu­ry, które niczym Ku­bica w mig napłynęły nad ko­cią sielankę.
I usłyszałem głosy wołające:
- Uwol­nić psy z łańcuchów a uwięzić w mie­szka­niu kotki!
- Nie ku­puj­cie ja­jek od kur trzy­manych w fer­mach ale kot­ki trzy­maj­cie zam­knięte w domach!
- Nie puszczaj­cie dzieci do cyr­ku, bo tam bied­ny słoń z małpką są źle trak­to­wani ale kot­ki niech wbrew swej dzi­kiej na­turze spędzają swój czas między cias­ny­mi ścianami!
Głosy nawza­jem próbo­wały się przek­rzyczeć, tak jak by od­po­wied­nie de­cybe­le miały by mieć wpływ na szlachet­ność wy­powie­dzi.
W pew­nym mo­men­cie uświado­miłem so­bie, że mogę jak kot zmrużyć oczy i się le­piej przyj­rzeć. I zo­baczyłem ludzi wyglądających jak mędrcy ale to było tyl­ko po­zowa­nie, niż praw­dzi­wa mądrość. Przy­pomi­nali raczej zmokłą kurę ale czu­li się dum­nie jak paw.
I nag­le się obudziłem. Leżąc w ciem­ności i w ciszy prze­rywa­nej po­jedyn­czy­mi szczek­nięciami psa sąsiada, roz­ważałem swój sen. Czy ci wszys­cy ob­rońcy zwierząt po­wariowa­li? Czy może jed­nak nie lu­bią kotków i dla­tego za­mykają je w czte­rech cias­nych ścianach? Ow­szem, sta­tys­tycznie kot­ki niewychodzące żyją dłużej ale czyż rok na wol­ności nie jest lep­szy niż dziesięć lat w niewo­li? Ta­ki wychodzący ko­tek wie jak sma­kuje upo­lowa­na mysz, wie że śnieg jest zim­ny, wie jak to jest, gdy nag­le spad­nie ule­wa i trze­ba czym prędzej uciekać do do­mu, by fu­ter­ko zbyt­nio nie prze­mokło. Wie jak to jest tra­fić na złą dziel­nicę i czy le­piej wte­dy drapnąć pa­zurem psa w nos, czy uciekać a może jed­no i dru­gie. Wie, że cza­sem piórko sta­je w gar­dle i że trze­ba się na chrząkać by zjeść ko­lej­ny kęs wróbel­ka. I jeszcze te małe dra­nie mo­tyle - siadają na nos­ki kotków, gdy te śpią a później uciekają i la­tają nad ich głowa­mi bez żad­nej skruchy.
Drodzy ob­rońcy zwierząt: następnym ra­zem jak się przy­wiążecie do bu­dy na znak pro­tes­tu al­bo zro­bicie z siebie bu­raka w warzyw­niaku z po­wodu ja­jek, czy też od­sta­wicie cyrk przed cyr­kiem, zas­tanówcie się wte­dy czy gdzieś na pa­rape­cie tudzież na ok­ra­towa­nym bal­ko­nie nie sie­dzi uwięziony mały ko­tek, który tęsknie spogląda na ten wiel­ki świat, które­go nie może liznąć.

opowiadanie • 12 maja 2019, 16:39
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Przemio

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 17:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

dzisiaj, 16:46marka do­dał no­wy tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 16:06lajajaj do­dał no­wy tek­st Nauczyłam się śmiać Odejdź [...]

dzisiaj, 14:31wonderful348 do­dał no­wy tek­st Chy­ba coś go po­kuło [...]

dzisiaj, 14:15Spruta sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:51Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:50Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 13:49Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:47Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:40Afcia sko­men­to­wał tek­st inny swiat