No widzisz, nie możesz [...] – JaJo

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest JaJo — zgromadziliśmy 0 opinii.

umowa

No widzisz, nie możesz be­ze mnie wyt­rzy­mać. Nudzi ci się, kocha­nie? Nie przyz­nasz się, no jas­ne. A ja tak, po­wiem to, po­wiem, że mi ciebie bra­kuje, że tęsknię, że myślę często o to­bie. I wiesz co? Po­wiem coś jeszcze… jeszcze po­wiem ci, że się kocham w to­bie, wiesz o tym?
Widzę w to­bie ja­kieś rzeczy, które wzbudzają we mnie zachwyt. Po pros­tu mnie zachwy­casz, ale wiesz? Nie chcę być z tobą. Jak to możli­we, może się zas­ta­nowisz? Widzisz, nie muszę być z tobą, by to wszys­tko widzieć. Być z sobą, to coś in­ne­go, wiesz co o tym myślę? O tym, gdy ludzie, na przykład ja i ty, są ra­zem? Ja myślę, że to ta­ki układ, po pros­tu zgadza­my się, chce­my być ra­zem, wy­biera­my to. Ja wy­bieram ciebie, ty wy­bierasz mnie i mówi­my, że będziemy ra­zem. I wiesz? Na­wet nie muszę cię kochać, wys­tar­czy, że się zde­cyduję, będę up­rzej­my, będę się uśmie­chał, będę spełniał two­je zachcian­ki, a ty będziesz zachwy­cona tym wszys­tkim. To będzie właśnie to, co so­bie wyob­rażam, że po­win­no być, gdy dwo­je ludzi jest ze sobą. Może na­wet kiedyś zgodzisz się, żebym miał trochę gor­szy hu­mor, nie będę się uśmie­chał, będę zły, będę cze­goś od ciebie wy­magał, ocze­kiwał cze­goś od ciebie. Ty to zro­bisz, al­bo nie, może kiedyś spróbu­jesz na­wet mnie uderzyć, bo uz­nasz, że ludzie, którzy są ze sobą mają do te­go pra­wo. Czy tak nie jest, kocha­nie? Więc czy nie będzie bez­pie­czniej, gdy będę się przyglądał z od­ległości, bez­pie­cznej od­ległości, i widział te wszys­tkie cu­dow­ne rzeczy w to­bie? Czy myślisz, że zaw­sze mog­li­byśmy być szczęśli­wi, sza­nowa­libyśmy się i uśmie­cha­li do siebie w trud­nych chwi­lach? Znasz tak dob­rze, tak bar­dzo dob­rze znasz siebie, zag­wa­ran­tu­jesz mi to? Jeżeli tak, ożenię się, tak, z tobą się wte­dy ożenię. Ale chcę wie­dzieć, że to będzie wie­czne, że nic nam się nie sta­nie, że nasza miłość, nasza umo­wa na miłość przet­rwa, przet­rwa wszys­tko. Chcesz jeszcze coś? Chcesz coś ode mnie? Masz ja­kieś py­tania? Nie widzę, dziękuję.

opowiadanie • 19 maja 2017, 18:22

JaJo

Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 13:07Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 13:02natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jak można... Złapać ko­goś za [...]

dzisiaj, 13:01natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 12:59natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 12:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Męskie na­sienie kształtu­je oso­bowość [...]

dzisiaj, 12:58Żółty sko­men­to­wał tek­st Przestrzeń ubo­gich za­myka się [...]

dzisiaj, 12:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niedobrze, gdy człowiek od [...]

dzisiaj, 12:36.Rodia sko­men­to­wał tek­st łatwo prze­widzieć przyszłość, gdy [...]

dzisiaj, 12:15ciemna_strona_dobra sko­men­to­wał tek­st ... i na­wet śmierć [...]