Nieszczęśliwe urodziło się dziecko. [...] – Lola Lola

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Lola Lola — zgromadziliśmy 1 opinia.

Nieszczęśliwe dziecko

Nie­szczęśli­we urodziło się dziec­ko. Od wielu lat zma­gało się ze złem. Po­niewierało w tym strasznym życiu. Bo oto mała dziew­czyn­ka nie wie, co jej jest. In­ni też nie wiedzą. Wy­syłają, roz­syłają do le­karzy. Pe­dagodzy ręce rozkładają. Dziew­czyn­ka jest wys­traszo­na tą niewiedzą, że co jej jest. Nikt jej nie po­wie, bo nikt nie wie. Dziew­czyn­ka nie wie, że za lat kil­ka­naście z wielką cho­robą duszy zma­gać się będzie.
Nie po­mogło na­wet kro­pienie przez księdza kro­pidłem, ażeby z dziec­ka "de­mony" wyszły. Mat­ka ją wte­dy trzy­mała, żeby dziew­czyn­ka się nie wy­rywała. Dziec­ko wys­traszo­ne - Co się dzieje, co jej ro­bią?
- Ma­mo! Ma­mo!
Dziew­czyn­ka nie była diabłem opęta­na, je­no chora.
Nad­szedł dzień ko­munii świętej. Dziew­czyn­ka poszła do ko­munii. Ale tyl­ko dla­tego, że mat­ka dała "w łapę" księdzu. Praw­do­podob­nie do­lara­mi.
Sko­ro dziew­czyn­ka dru­gi raz "chrzczo­na" była, to jakże ko­munii miało nie być.
Po la­tach wielu się do­wie­działa, że to do­lary do­pomogły w ko­munii. Jak we mgle pa­miętała ten swois­ty, dru­gi "sak­ra­ment chrztu". Po­tem w życiu też każdy będzie "nań po­myje lał".
I co - wy le­karze, księża, pe­dagodzy, o człowieku wiecie? Zra­nioną duszę jeszcze więcej ka­leczy­cie. Wasze szkiełko zak­ry­wa wam praw­dzi­we człowie­czeństwo. Wej­rzyj­cie głębo­ko w duszę, tam sed­no człowie­czeństwa. "Miej ser­ce i pat­rzaj w ser­ce". Dob­rze, że gdy człowiek do­ras­ta, to wszys­tko po nim spływa, na­wet ta­ka wo­da...

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 maja 2017, 14:13

Chrzest nie jest obo­wiązko­wy - ta­ki bonus
Po­doba mi się pomysł
Ale nie wykonanie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Salomon

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

dzisiaj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

dzisiaj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

dzisiaj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

dzisiaj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

dzisiaj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

dzisiaj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]

dzisiaj, 22:47WolnyHuman do­dał no­wy tek­st I codzien­nie rzu­camy te [...]