Na początku była, powstała [...] – osobliwy

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest osobliwy — zgromadziliśmy 2 opinie.

Poezja jako choroba górnych dróg umysłowych

Na początku była, pow­stała Podłoga. I ja, ja we włas­nej, niewy­pole­rowa­nej oso­bie, (chy­ba) wiem jak ta Podłoga pow­stała, jak się... podłożyła, ta Podłoga, no.

Ja mam ta­ka teorię, proszę Ciebie, że to ko­muś su­fit spadł się na głowę, (chy­ba) jed­nak nie do końca szlachetną. Spadł, spadnął ów su­fit i się roz­bił. Jak por­ce­lana. I świat się roz­mył, jak w zmęczo­nych oczach wi­dok mias­ta z ra­na.

(Wiesz, że z ra­na mias­to kaszle spalinami?)

(Wiem. Wiem też, że poeta, ta­ki praw­dzi­wy, nie ja­kiś ma­lowa­ny idiota z te­lewiz­ji, też kaszle – słowa­mi, bo poez­ja to cho­roba, cho­roba górnych dróg umysłowych.)

Niebo zwa­liło nam się na głowy. Tak bez po­wodu. Może miało gor­szy dzień? A może po pros­tu spadło ze schodów, bo za­pat­rzyło się na morze? No więc Niebo spadło a po­tem... No nie chciało już wstać i tak zos­tało. Się roz­biło. Się roz­lało, roz­myło po tym wszys­tkim czymś, co (nie)było wcześniej tu pod nim, pod tym Niebem. I tak nap­rawdę, to my też (nie)by­liśmy pod tym Niebem, na tym dziw­nym Czymś ulot­nym jak skrop­lo­na pa­ra na zachucha­nej szy­bie w auto­busie w zmęczo­ny, mroźny po­ranek.

Tak, proszę Ciebie, pow­stała Podłoga. Tak (po)wsta­liśmy my. I te­raz jest Podłoga, ale Nie-Ba Nie-Ma. Coś więc się sta­nie. Coś się wy­darzy. To tak nie zos­ta­nie. Coś z tych, wszys­tkich małych marzeń, się wy-marzy.

(Jeśli nieba nie ma, to jak pachnie je­go błękit?)
(Jak pachnie błękit nieba?)

opowiadanie • 11 lutego 2019, 01:07

Uderzyłem w nożyce i odez­wał(a) się...

(przym­rużam oko, o tak) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte