Czas minął strasznie szybko. [...] – Bonhart

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Bonhart — zgromadziliśmy 0 opinii.

Utreus

Czas minął strasznie szyb­ko. Ale te­raz czas nie miał żad­ne­go znacze­nia. Te­raz, gdy wszys­tko miało się zacząć. Przy­goda, która zaczy­na się bar­dzo niewin­nie. Jak młody ptak, przy­goto­wujący się do swo­jego pier­wsze­go lo­tu. Os­trożnie, zachęca­ny trąca­niem i pom­ru­kiwa­niem przy­goto­wuje się do wzbi­cia się w przes­tworza. Obyd­wie się do te­go przy­goto­wują. Po­woli i nieśmiało roz­wi­jają skrzydła. Cieszą się wi­dokiem. Cieszą się także ze swo­jego zde­cydo­wania. Wspólnie za­nurzają się w ot­chłań, która ogar­nia je całko­wicie. Lot w początku jest do­syć niewy­raźny, chaotyczny. Ale nie pot­rze­ba wiele, nie pot­rze­ba dużo by od­kryć siebie nawza­jem. By do­paso­wać się do siebie. Sca­lić ruchy, by przy­pomi­nały wiel­kiego łabędzia prze­mie­rzające­go przes­tworza. Wiatr płatał fig­le. Opływał kształty, do­cierając w każdy zakątek, dos­ta­wał się pod piórka, wy­wołując gęsią skórkę. Orzeźwiał umysł. Ale jed­nocześnie pot­ra­fił og­rzać do gra­nic możli­wości, od­po­wied­nio wy­korzys­ta­ny. A sam lot był piękny. Hip­no­tyzujący. W tych pełnych grac­ji ruchach kryła się bar­dzo piękna ma­gia. A tym­cza­sem im na tym nie za­leżało. Chciały je­dynie wznieść się w przes­tworza i cie­szyć się z sa­mego fak­tu. Wzno­siły się co­raz wyżej i wyżej. Wyżej. Wyżej! Do­tarły na szczyt. Do naj­wyższe­go pun­ktu, do które­go da się tyl­ko dot­rzeć. Stamtąd można już tyl­ko opaść niżej. A więc zaczęły opa­dać. I opa­dały, aż pościel owinęła się wokół nich jak długie, białe węże, przechodzące przez naj­bar­dziej wy­god­nie miej­sca.

opowiadanie • 17 września 2011, 05:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonhart

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 04:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

dzisiaj, 04:51I.Anna sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]