Cheers darlin'... I've got your [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 1 opinia.

[to nie to]

"Cheers darlin'...
I've got your wed­ding bel­ls in my ear!
Cheers darlin'...
You gi­ve me three ci­garet­tes to smo­ke my tears away."

~ Da­mien Ri­ce - Cheers darlin'

Nam było ze sobą dob­rze. Pot­ra­filiśmy godzi­nami roz­ma­wiać o os­tatnio przeczy­tanej książce... Fil­mie, który nie przy­padł nam do gus­tu lub niet­ra­fionym da­niu, które zamówi­liśmy w res­taurac­ji. Pot­ra­fił do mnie mówić "kocha­nie", a ja na ten mo­ment gładziłam zmar­szczki, które tak szyb­ko po­jawiają mi się na twarzy, kiedy znów się złoszczę. Pi­liśmy kawę - zaw­sze o tej sa­mej porze - i zaw­sze w tych sa­mych białych fi­liżan­kach. Kiedy byłam na niego zła - ku­pował mi bu­kiet róż. A kiedy wy­padło mu ja­kieś nieo­cze­kiwa­ne spot­ka­nie z klien­tem - dzwo­nił i bar­dzo przep­raszał, że ten wieczór będę mu­siała spędzić sa­ma. W ciągu dnia zaw­sze wy­syłał mi SMSa, że tęskni. Nig­dy nie po­wie­dział, że ja­kaś ko­lac­ja mi nie wyszła, cho­ciaż miałam na kon­cie parę ku­linar­nych po­rażek. Był opiekuńczy i czuły. Kiedy wychodziłam z kum­pe­lami na mias­to - spraw­dzał, czy u mnie wszys­tko dob­rze i czy przy­pad­kiem nie chciałabym, by już po mnie przy­jechał.
Między na­mi było ciepło, ale... nie gorąco. I chy­ba właśnie o to chodziło: o ten żar, które­go żad­ne z nas nie pot­ra­fiło wzniecić. I później to się stało. Zaczęliśmy szu­kać w in­nych ludziach "tych" wrażeń. Tej pas­ji. Te­go ciągłego oparze­nia. Zaczęliśmy przed sobą uda­wać, że jest dob­rze, cho­ciaż w za­sadzie było całkiem do ki­tu. I te­go nie dało się nap­ra­wić żad­nym przep­raszam. Mog­liśmy próbo­wać, jas­ne. Tyl­ko co by to dało?

opowiadanie • 23 września 2016, 23:57
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]