Było to dawno dawno [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

mikroopowiadanie sześćdziesiąte trzecie

Było to daw­no daw­no te­mu, a było tak, że Do­mini­kowa lu­biła chodzić po wsi od chałupy do chałupy, od sto­gu do sto­gu, od ster­ty do ster­ty, od os­trew­ki do os­trew­ki i w tych do­mach, w tych os­trew­kach, na szczy­tach tych stert i stogów grzmo­ciła się z chłopa­mi in­nych bab , czy­li gaździn, więc te poczuły się zaz­dros­ne, może naj­praw­do­podob­niej słusznie i się zeb­rały pod szyl­dem KGW i szyb­ko sprawę omówiły, po czym pos­ta­nowiły, więc wez­wały egzor­cystę, le­karza i ra­bina, którzy na wez­wa­nie od­po­wie­dzieli na­tychmias­to­wym czy­nem w czy­nie społecznym dla ra­towa­nia tra­dyc­ji, porządku i świętości - tak więc egzor­cysta wypędził z ry­kiem na trzy po­wiaty de­mona chu­ci, le­karz za­raz po nim podjął się zba­wien­nej iniek­cji i po­dał jej dożyl­nie an­tyg­rzmo­tyk, zaś jak chuć de­fini­tyw­nie umarła to ra­bin zmówił ka­disz i wszys­cy już od tej po­ry żyją we wsi po Bożemu, us­ku­teczniając tyl­ko łomot małżeński.

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 21 marca 2018, 13:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]