Było to dawno dawno [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

mikroopowiadanie sześćdziesiąte trzecie

Było to daw­no daw­no te­mu, a było tak, że Do­mini­kowa lu­biła chodzić po wsi od chałupy do chałupy, od sto­gu do sto­gu, od ster­ty do ster­ty, od os­trew­ki do os­trew­ki i w tych do­mach, w tych os­trew­kach, na szczy­tach tych stert i stogów grzmo­ciła się z chłopa­mi in­nych bab , czy­li gaździn, więc te poczuły się zaz­dros­ne, może naj­praw­do­podob­niej słusznie i się zeb­rały pod szyl­dem KGW i szyb­ko sprawę omówiły, po czym pos­ta­nowiły, więc wez­wały egzor­cystę, le­karza i ra­bina, którzy na wez­wa­nie od­po­wie­dzieli na­tychmias­to­wym czy­nem w czy­nie społecznym dla ra­towa­nia tra­dyc­ji, porządku i świętości - tak więc egzor­cysta wypędził z ry­kiem na trzy po­wiaty de­mona chu­ci, le­karz za­raz po nim podjął się zba­wien­nej iniek­cji i po­dał jej dożyl­nie an­tyg­rzmo­tyk, zaś jak chuć de­fini­tyw­nie umarła to ra­bin zmówił ka­disz i wszys­cy już od tej po­ry żyją we wsi po Bożemu, us­ku­teczniając tyl­ko łomot małżeński.

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 21 marca 2018, 13:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 18:05Maverick123 do­dał no­wy tek­st Rzeczywistość nie przes­ta­je is­tnieć, [...]

dzisiaj, 17:19Moon G do­dał no­wy tek­st ROZWIĄZANIE

dzisiaj, 17:01angellfall do­dał no­wy tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]

dzisiaj, 16:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:24cyt.adela do­dał no­wy tek­st

dzisiaj, 15:51szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:41szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:21fyrfle do­dał no­wy tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse