Była sobie pewna pani. [...] – Lola Lola

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Lola Lola — zgromadziliśmy 2 opinie.

Zmiany

Była so­bie pew­na pa­ni. Była ona sprze­daw­czy­nią w skle­pie spożywczym.
Zaw­sze gdy przychodzi­li do niej klien­ci, py­tała się ich zaczep­nie, czy będzie dziś pa­dał deszcz? Klien­ci nie wie­dzieli. Uśmie­cha­li się je­dynie do ek­spe­dien­tki. Stała so­bie więc za ladą ko­bieta i ob­serwo­wała po­godę przez ok­no. Chy­ba nie lu­biła deszczu, zaw­sze no­siła za sobą pa­rasolkę. Była przy­goto­wana na złe oko­liczności po­gody. Kiedyś zgu­biła swoją pa­rasolkę. Rozpętała się straszli­wa ule­wa. Ko­bieta zmokła. Poszła na postój taksówek. Po­deszła do pier­wszej stojącej. Za­wiózł ją do do­mu ta­jem­niczy kierow­ca. Roz­ma­wiali ze sobą i bar­dzo się do­gady­wali. Na­wet spo­doba­li się so­bie. Mało te­go - wy­mieni­li się nu­mera­mi te­lefonów. Ko­bieta jed­nak bała się wchodzić w związek. Pew­ne­go ra­zu mężczyz­na za­pukał do jej drzwi. Przy­niósł jej nową pa­rasolkę. Była biała w czer­wo­ne ser­ca. Po­wie­dział jej, że przy­niósł jej pa­rasolkę i że chce z nią być, bez względu na jej fo­bie i dzi­wac­twa, bez względu na to, ja­ka jest, bez względu na jej wa­dy i za­lety. Pa­raso­lem miłości ot­wiera nad nią swoją miłość i poczu­cie bez­pie­czeństwa. Zde­cydo­wali się pójść w deszczo­wy dzień na spa­cer. Wzięli ze sobą białą pa­rasolkę w ser­ca. I już nie mu­siała się ko­bieta oba­wiać deszczu. Roz­taczał opiekę nad nią poz­na­ny w taksówce mężczyz­na. Zresztą za­raz przes­tało pa­dać i wyszło Słońce. Ko­bieta była w siódmym niebie i zro­zumiała, że nie trze­ba się w życiu bać zmian.

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 19 grudnia 2018, 20:21

Su­per! :)) 

Two­je opo­wieści są jak zak­li­nanie deszczu. Podzi­wiam Cię za kon­sekwen­tne wpro­wadza­nie dob­ra na ten sa­lon ludzi trud­nych, naj­częściej po­ranionych, gniew­nych cza­sem. Gra­tuluję tej upor­czy­wej kon­sekwen­cji, aniel­skiej cier­pli­wości w służbie dob­ru. Poz­dra­wiam serdecznie. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło