Zwykły, grudniowy wieczór. Może [...] – ciasteczko

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ciasteczko — zgromadziliśmy 0 opinii.

Zwykły, grud­niowy wieczór. Może bar­dziej mroźny niż in­ne, ale nic po­za tym. Nic? A może wszys­tko? Jak zwyk­le prze­myśle­nia przychodzą kiedy, wskazówka ulu­bione­go ze­gara zbliża się do półno­cy. Czy jest coś, co trwa wie­cznie? Coś, co nie przy­nosi roz­cza­rowa­nia? Miłość, przy­jaźń? Nies­te­ty. Nic na tym świecie nie trwa wie­cznie. Wszys­tko do­biega końca. Roz­cza­rowują nas ludzie, za których da­libyśmy so­bie rękę uciąć. Na­suwa się jed­no py­tanie, jak żyć? Jak radzić so­bie z tym natłokiem emoc­ji i zdarzeń? Jak czuć się bez­pie­cznie, gdy tuż za ro­giem czai się niepo­wodze­nie? Ma ktoś jakąś radę? Ludzie pochłonięci w tym ok­ropnym wyści­gu szczurów za­pomi­nają o tym, o co naj­ważniej­sze. Za­pomi­nają o tym, jak kruche jest życie. Odkładają wszys­tko na jut­ro, na za tydzień, na za rok..., ale nie wiedzą, że to może nig­dy nie na­dejść. Za­pomi­nają o tym, że wszys­tko trze­ba pielęgno­wać, inaczej po pros­tu zwiędnie. Przy­jaciel, który pot­rzeb­ny jest tyl­ko wte­dy, gdy cze­goś pot­rze­buje­my, al­bo wte­dy gdy nam się przy­pom­ni, po pros­tu sta­nie się nam ob­cy. Cisza jest głośniej­sza niż nieje­den krzyk, lecz trze­ba umieć zauważyć, kiedy za­mienia się w za­pom­nienie. Życie to nie ame­rykański se­rial, gdzie prędzej czy później wszys­tko dob­rze się kończy. To sza­ra codzien­ność, która dot­kli­wie nas doświad­cza. Nie prze­biera w słowach, gdy da­je nam jakąś lek­cję.

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 grudnia 2013, 20:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ciasteczko

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st WINNI(recenzja fil­mu)

dzisiaj, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

dzisiaj, 09:26fyrfle do­dał no­wy tek­st GRUDZIEŃ

dzisiaj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 08:43Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]