Z porzucaniem służenia własnemu [...] – Eufemia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Eufemia — zgromadziliśmy 0 opinii.

Z porzu­caniem służenia włas­ne­mu ego by­wa jak z wychodze­niem z nałogu - nie każdy chce pojąć, że jest niewol­ni­kiem, a na­wet gdy już wie, nie zaw­sze do­wiadu­je się, jak bar­dzo to zniewo­lenie jest szkod­li­we dla niego i dla in­nych. Ci, którzy się o tym prze­konają, nie zaw­sze dążą do porzu­cenia swo­jego więzienia, zaś ci, którzy chcą się wys­wo­bodzić - nie zaw­sze osiągają wol­ność. Z tych zaś, którzy się wys­wo­bodzą - wielu powróci na dawną drogę....
Nie potępiaj­my, abyśmy nie by­li potępieni. Nikt z nas nie jest wol­ny, dopóki praw­dzi­wie nie obudzi się do życia.

myśl • 16 września 2017, 15:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eufemia

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

dzisiaj, 14:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikoroopowiadanie sześćdziesiąte

dzisiaj, 13:20fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:19fyrfle wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 12:38fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte dziewiąte

dzisiaj, 12:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

dzisiaj, 11:37fyrfle wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 11:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte ósme

dzisiaj, 11:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gwiazdy świecą A ja siedzę [...]

dzisiaj, 09:58Loisentaz do­dał no­wy tek­st Praca człowieka wiąże się [...]