Z okazji Świąt Zmartwychwstania [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 3 opinie.

Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia Pańskiego

Życzy­my Wam błogosławieństwa Zmartwychwstałego

Je­go opieki w każdym Waszym dniu

Z Je­go Ducha nat­chnienia przy podejmowaniu

Codzien­nych Waszych decyzji

Niech troszczy się o Wasze zdrowie

Ma w opiece Waszą od­daną so­bie wza­jem Miłość

Niech przez Je­go Ducha tworzą się

Wasze pla­ny i ce­le życiowe

Ludzie których spotykacie

Niech będą z Je­go Ducha i Miłości

Wie­rzy­my że wte­dy Wasze życie

Będzie spo­kojem i szczęściem

Ania i Mi­rek

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 kwietnia 2019, 10:23

Dziękuję. Dla Was Wszys­tkiego Naj­lep­sze­go :-))) 

Wza­jem­nie, pełnych ra­dości i miłości. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]