Z okazji Dnia [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 16 opinii.

Z okaz­ji Dnia kobiet

Be­tono­wi chłop­cy nie lu­bią myślących kobiet.


I myślę, że na dzień dzi­siej­szy jest to mój os­tatni tek­st na tym pożal się Boże por­ta­lu literackim.
Może sta­nie się cud i zmienię kiedyś zda­nie

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 marca 2018, 10:44

:)))))))) (to nie są fałdki, tyl­ko... ka­lory­fer) :P 

:):):) wza­jem­ności :):):) 

Wie­działam że Nas nie zos­ta­wisz;-))))poz­drówka Onejko:) 

Wi­tam, mi­lo, że zechcieliście się tu­taj wy­powie­dzieć :)
Przyz­naję, trochę mnie po­niosło.
Smur­fie, zbyt szyb­ko przeczy­tałam, zbyt szyb­ko na­pisałam...dob­rze, że nie była to so­lidar­ność jąder he he :)
Ad­nachielu, jak zaw­sze Two­je słowa mogą [...] — czytaj całość

... pri­mo... be­tono­wi chłop­cy" rodzą się z "be­tono­wych ko­biet"... żaden "sam na świat nie przychodzi"...
... duo... najmądrzej­szy jest ten, co "światem z cienia rządzi", bo "mądry pychą nie grzeszy"...
... ter­cjo... wszys­tkiego naj­lep­sze­go życzę... i nie są to życze­nia spóźnione, lecz "całoroczne"...


;-) 

W świecie ludzkim is­tnieje ry­wali­zac­ja, in­na pośród ko­biet i in­na pośród mężczyzn. Czy na pew­no? Zmienia się to, po­nieważ zmienia się ro­la ko­biety i mężczyz­ny. Ko­biety wal­czą z mężczyz­na­mi o do­minację, często [...] — czytaj całość

Też cza­sem zaglądam. Jed­nak sen­ty­ment po­zos­tał.
Poz­dra­wiam Onej­ko :) 

Onej­ko z przym­rużeniem oka zo­bacz ha­ha;)P Odtwórz  

Onej por­tal jak to por­tal... wstęp wol­ny... jed­nak może jest coś więcej i ktoś więcej ... a wte­dy na­biera wszys­tko in­ne­go sen­su...
Ktoś bar­dzo mądry po­wie­dział kiedyś, ze nie można żadną siłą zat­rzy­mać ko­goś kto chce odejść i na­wet nie wol­no te­go ro­bić... Jed­nak bar­dzo wierzę, że od­naj­dziesz choć je­den powód, dla które­go war­to Tu powrócić...
Będę cze­kać :)
poz­dra­wiam serdecznie. 

Zmien­na... oby I tym ra­zem. Zgadza się z ty­mi "chłopcami". 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Wam się ciuny­sy jed­ne [...]

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]