Z okazji Dnia [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 16 opinii.

Z okaz­ji Dnia kobiet

Be­tono­wi chłop­cy nie lu­bią myślących kobiet.


I myślę, że na dzień dzi­siej­szy jest to mój os­tatni tek­st na tym pożal się Boże por­ta­lu literackim.
Może sta­nie się cud i zmienię kiedyś zda­nie

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 marca 2018, 10:44

A co to są za pożegnania?
I dlacze­go nikt mnie nie za­pytał o zda­nie? :))
Oczy­wiście, że się nie zgadzam...!
Te­mu pożal się Boże por­ta­lowi pot­rzeb­ne są ko­biety, szczególnie te myślące :) 
Ja­ko przedstawiciel [...] — czytaj całość

Onej­ko, nie de­ner­wuj się tak na nas.. właśnie dla te­go fa­ceci pot­rze­bują ko­biece­go rozsądku :)
Wszys­tkiego naj­lep­sze­go z okaz­ji Dnia Ko­biet :)

P.S.
naj­bar­dziej w ko­bietach po­ciąga mnie inteligencja. 

Jeśli wyczu­je że ma do czy­nienia z mądrą oczy­taną ko­bietą zaczy­na się jej bać i al­bo zaczy­na ją sza­nować al­bo zaczy­na z niej kpić w ten sposób oka­zując swo­ja prze­wagę!Nie znaczy że [...] — czytaj całość

Dzięki Ka­ti. jest dokład­nie tak jak na­pisałaś :)
Te­raz mężczyz­na, który nie pot­ra­fi dorównać ko­biecie mówi o niej fe­minis­tka. To ma być ta­ka no­wa for­ma ob­rażania, coś jak blon­dynka. A później ro­bią ba­dania i oka­zuje się, że naj­bar­dziej po­dobają im się...blon­dynki i ko­biety myślące he he 

Onej­ko myśląca ko­bieta i mądrzej­sza od nich jest dla nich zag­rożeniem!niektórzy to na­wet po­padają w sa­mozachwyt nad sa­mym sobą!poz­dra­wiam Cię :-) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]