Znałam ten portal zanim [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Znałam ten por­tal za­nim jeszcze tu zaczęłam pi­sać i przez rok kiedy tu jes­tem zro­biła tu się straszna pus­tka.Może to wy­nika z te­go ,że ad­mi­nis­tra­tor od­puścił już so­bie wszys­tko i ma gdzieś użyt­kowników?nie stworzyłam tu ani awa­taru bo stro­na na­dal w bu­dowie,zak­ra­wa to na kpinę,żeby przez rok nie us­praw­nić tak błahej spra­wy.Może dla­tego mało kto tu pisze,nie ma mo­tywac­ji od ro­ku też nie ma tek­stów dnia ani wyróżnień!Nie ma dys­kusji tyl­ko jed­nos­tko­we prze­pychan­ki,to na­pew­no zniechęciło tych co pot­ra­fią pi­sać tutaj.
Wiem że tu zagląda­cie ale odechciewa się Wam tu pisać!
Do daw­nych Cy­tato­wiczów których lu­biłam czy­tać i ce­nię ich pi­sanie wróćcie;-)
W No­wym Ro­ku naj­lep­sze życze­nia dla piszących na Cy­taty ifo , by kiero­wali się tym ja­cy są w życiu , nie tym co in­ni w Was chcą zmienić.

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 stycznia 2019, 11:21

Smo­ku miej­sce tworzą ludzie,w pe­wien sposób je upiększają.A czar­ne ow­ce są w każdej społeczności tu też;-)Ja sku­piam się na tych których lu­bię i sza­nuję za oso­bowość i to co sobą rep­re­zen­tują.Złoty wiek Cy­taty in­fo chy­ba właśnie minął ,ludzie wolą no­we na poczet sta­rego od­sta­wiając je na bok!smut­na praw­da dzięki że zajrzałeś;-) 

Ja nie mam ava­tar­ka od 2011 i po­wiem Ci, że by­wało różnie, ale rzeczy­wiście ma się wrażenie, że to cmentarz...
Odeszło wiele faj­nych osób, niektóre dziesięć ra­zy wra­cały... w no­wych sza­tach... ale odeszło też trochę mniej faj­nych... al­bo nie mają ko­mu do­kuczać?... ;)
Ludzie szu­kają no­wego, sta­rego nikt nie chce nap­ra­wiać...
Ale może... jed­nak... ?
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 19:21RozaR sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

dzisiaj, 18:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 18:26Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Myśliwski nierząd: dzi­kie strze­lanie [...]