Zawsze znajdzie się dobry [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 27 opinii.

Zaw­sze znaj­dzie się dob­ry powód, by źle ko­goś oce­nić.

myśl
zebrała 95 fiszek • 20 marca 2011, 11:50

... ha­haha... dob­rze to ujęłaś...

... wza­jem­nie Mag­do... miłego wieczoru...

:-) 

"Dob­ry powód" leży zaw­sze pod ręką, dla le­nia jak znalazł;))
Miłego wie­czor­ku Grzesiu;) 

... no cóż, to już chy­ba bar­dziej kwes­tia "le­nis­twa" niż powodów...

;-) 

Grze­gorzu, masz rację w każdym jest dob­ro i zło, jed­nak w tej myśli chciałam na­pisać o tym, jak lek­ko­myślnie oce­niamy in­nych i jak lek­ko przychodzi nam wys­ta­wianie złych opi­nii. Najłat­wiej jest zna­leźć w kimś zło, zna­lezienie dob­ra, wy­maga od nas tru­du, który już nie zaw­sze chce­my podjąć. 

ro­zumiem:) i pozdrawiam:)) 

... hmmm, Alu... cza­sami plus to oz­na­ka że myśl zmu­siła mnie do myśle­nia...

;-) 

Na od­ległość oce­niłeś jed­nak myśl na plus..czy­li bleżej Ci do niej niż da­lej...ale tak jak na­pisałes...praw­da jest po środ­ku..a czy tam leży czy też chodzi ... nie wiem...;) 

... a mnie się wy­daje, że zaw­sze znaj­dzie się dob­ry powód, by ko­goś oce­nić tak a nie inaczej... a praw­da zaw­sze leży pośrod­ku, choć jed­ni mogą być bliżej, a drudzy da­lej od niej... jed­nak tej od­ległości nie będę oceniał...

;-) 

A ja te­go pod czym się pod­pi­sałam.Wy­miana poglądów , ale na od­po­wied­nim po­ziomie, które­go nie za­mie­rza­my zaniżać... 

Piot­rze, to nie kłótnie, ja po pros­tu bro­nię te­go, co napisałam;)
Miłego popołudnia;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 14:53fyrfle do­dał no­wy tek­st Dotykanie

dzisiaj, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Za co się nie [...]

dzisiaj, 14:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st jeśli chcesz odzys­kać siły [...]

dzisiaj, 14:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 14:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podsłuchując co na nef­ro­logii

dzisiaj, 14:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nikt nie uszczęśli­wi Cię [...]

dzisiaj, 14:00Cambel sko­men­to­wał tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 13:19Naja sko­men­to­wał tek­st Tanatos