zawiła wielkość względności z wielkim [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 6 opinii.

za­wiła wiel­kość względności
z wiel­kim hu­kiem spa­dają najmniejsi
ci wiel­cy od­chodzą na palcach
bez fan­far i sztuczności ogni
w zapomnieniu
o wodzie i chłodzie
i tyl­ko wiatr czasu
nie­chcący odkrywa
bez­cennie be­zimien­ne kości
dla jed­nej słonej krop­li

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 sierpnia 2018, 09:52

Madź,
smo­ki są ta­kie nieopie­rzo­ne... cho­wają zziębnięty qu­perek... by nie siać zgor­sze­nia pośród wsze­go stworze­nia. ;)
Cieszę się, że mnie zaszczy­ciłaś swoim skrzy­dełkiem. :))

Onejka,
tak, wszys­tko za­leży od kąta pat­rze­nia.
Na da­lekim wschodzie ce­lowo krzy­wią oczy, by pros­to widzieć... i tak im zos­ta­je. ;)
A mo­je się cieszą, że Cię widzą u mnie. :)) 

Cóż, względność um­niej­sza...często bar­dzo bezwzględnie. 

Praw­dzi­wa wiel­kość nie stroi się w piórka, ale otu­la in­nych skrzydłami. (Smo­ki coś o tym wiedzą!)
Ni­by jas­ne i oczy­wis­ty, a jed­nak upar­cie sta­ramy się uczyć tych naj­mniej­szych, za­miast uczyć się od nich.
Poz­dra­wiam i miłego dzionka! 

Ela, os­tatnio też. :)
Bar­dzo miło Cię widzieć. :))

Mi­rek, dob­rze Ci się sko­jarzyło, ale ta­kich pos­ta­ci jest wiele, a o większości z nich na­wet nie wiemy, praw­dzi­wie wiel­cy są skrom­ni, a ich dzieła często pod­pi­sują in­ni, ma­li ludzie...
Dziękuję za odwiedziny.
Miłego po­połud­nia. :)) 

Nie wiem, czy dob­rze ro­zumiem, ale ja­koś sko­jarzyło mi się z końcem dni Nor­wi­da i Mozarta. 

Tak, świat os­tatnio jest od­wrot­nie proporcjonalny... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 23:36Thé vert sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:52yestem sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:48BellsSs do­dał no­wy tek­st Miód

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś chce Cię [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

wczoraj, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

wczoraj, 21:56Lilala sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]