zaprzeczeniem radości nie jest [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 31 opinii.

zap­rzecze­niem ra­dości nie jest smu­tek, a przy­jem­ność

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 czerwca 2018, 15:19

Piękna dys­kusja, ale z małych przy­jem­ności rodzą się te wiel­kie, a z nich jest ra­dość, choć niektórzy twier­dzą, że wcześniej jest jeszcze szczęście. 

to je­den z lep­szych opisów te­go jak to jest
nie ująłbym te­go lepiej 

masz rac­je może i jest tam smu­tek, na pew­no jest pustka
jest też spokój, błogość, pe­wien rodzaj wszechpojęcia, zro­zumienia (choć nie ma tam ro­zumu), me­lan­cho­lii, le­ciut­ko pod­niesione­go kąci­ka ust jak­by w iro­nicznym uśmie­chu szy­der­stwa ze wszys­tkiego, a za­razem miłos­ne­go na wszys­tko spojrzenia

lecz to wszys­tko ja­koś nie dzieje się w głowie, nie w sercu
lecz wypływa z brzucha
jas­ki­ni duszy człowieka 

hehe
nie po­wie­działem że nim jestem
zwłaszcza że os­tatnio mam prob­lem z pi­ciem, w sen­sie ciężko mi wchodzi
w piątek piłem 2 pi­wa do 22.30 bodajże...

dla mnie ra­dość, jak jest ja­kiś ta­ki wszech (ni to smu­tek, ni pus­tka) tyl­ko się w środ­ku ro­bi bar­dziej pa­daczko­wo-ade­hado­wo ciekawie 

też jes­tem alkoholikiem
pi­cie to (moim zda­niem) nie radość
kom­fort nie jest ra­dości, a bra­kiem nieprzyjemności 

wgl ra­dość jest zap­rzecze­niem bra­ku ra­dości a nie smut­ku
można czer­pać ra­dość ze smut­ku - naz­wy­wam to "kom­fortem spa­dania"
al­ko­holizm np. to ta­ki ra­dos­ny rodzaj smutku 

przy­jem­ność jest tyl­ko twoja
ra­dością można się dzielić, zarażać 

aleś zakręcił
tam gdzie by­wam mar­twy by żyć lo­gika w ogóle jest błędem 

ja wierzę, że i tym ra­zem wy­da­je ci się, że wiesz co mam na myśli
ubiera­nie myśli w słowa, by­wa jeszcze większym nietak­tem jak 'de­was­tac­ja' wewnętrzne­go spo­ko­ju samą myślą


po­ruszam się po rzeczy­wis­tości zakładając [...] — czytaj całość

py­tasz czy so­bie tłumaczysz 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]