W życiu jak na [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 17 opinii.

W życiu jak na bois­ku, długa gra na czas kończy się żółtą kar­tką, a cza­sem w kon­sekwen­cji czer­woną

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 stycznia 2018, 12:47

Ja­ko gos­po­darz in­diańską tra­dycją, która na­kazu­je dzielić się w no­cy ko­bieta­mi z gościem, podzielę się Bożena :-P
Faj­nie się Was czy­tało, zap­raszam częściej 

W kon­sekwen­cji, po­za kar­tka­mi, kończy się wyg­raną lub przeg­raną... :-)))

PS. "Kto się lu­bi, ten się czubi"... 

Hmm zas­ta­nowię sìe 

Zos­ta­wiam To­bie, bez ba­terii. :)) 

Nie za­pom­nij smoczka. 

Nie mam pojęcia, co chcesz, żebym Ci rzekł, ale wyob­raźnię masz bujną. :)
Kłopot w tym, że Two­ja po­waga przechodzi w po­nurac­two. :P
OK, już nie bałaga­nię Auto­rowi, życzę To­bie i Je­mu dob­rej no­cy. :)) 

Nie masz o tym pojęcia co so­bie wyob­rażam ale możesz mnie oświecić coś czuję chcesz mi rzec? Baj­ki nie dla mnie jes­tem b. po­ważna nie lu­bię dziecięcych zabaw. 

Bożen­ko, praw­dy w kwad­rans nie od­kry­jesz i to jest cała praw­da i tyl­ko praw­da. Reszta jest tyl­ko Twoim wyob­rażeniem, sumą marzeń i życiowych doświad­czeń, a raczej ich różnicą.
W baj­kach jest mądrość, której nie do­ceniasz. :) 

Praw­da jest taką że nie jes­teś smo­kiem to twój scrniczny myk a ja nie jes­tem białogłową dziewicą i to jest właśnie istotne;
nie jes­teśmy bo­hate­rami ja­kiejś baj­ki ale opo­wieści do której sa­mi pisze­my sce­nariusz. Jes­teśmy dorośli. 

To nieu­chron­nie pro­wadzi ku... ma­now­com. ;)
A prze­cież gdzieś tam wyczy­tałaś (całe 15 mi­nut lek­tu­ry), że wred­ne smo­ki wiodą niewin­ne Białogłowy ku zat­ra­ceniu... wie­czne­mu... jakże mógłbym te­raz zburzyć Twoją wiedzę? ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 17:43yestem sko­men­to­wał tek­st Czasem mu­simy siebie od­puścić, [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Największą po­mocą od Bo­ga [...]

dzisiaj, 17:35yestem sko­men­to­wał tek­st Kupujemy dużo niepot­rzeb­nych rzeczy, [...]

dzisiaj, 17:32yestem sko­men­to­wał tek­st Wymieszałam żal z bólem, wy­mie­szałam [...]

dzisiaj, 17:31yestem sko­men­to­wał tek­st Spokój jest dla tych, [...]

dzisiaj, 17:27yestem sko­men­to­wał tek­st Kino - film po­winien [...]

dzisiaj, 17:24yestem sko­men­to­wał tek­st W do­mu bez książek [...]

dzisiaj, 17:20yestem sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 17:19yestem sko­men­to­wał tek­st Będąc dziec­kiem wie­rzysz, że [...]

dzisiaj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Uważaj ! na­wet murzyn w [...]