W życiu dojrzałość zawsze [...] – Eufemia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Eufemia — zgromadziliśmy 6 opinii.

W życiu doj­rzałość zaw­sze ma swoją cenę....i osiągają ją tyl­ko ci, którzy są go­towi tę cenę zapłacić.

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2018, 21:26

Nie każdy pies mu­si szczekać. 

Po­doba mi się ta in­ter­pre­tac­ja.
Dziękuję za od­po­wiedź na moją wiadomość. 

Doj­rzałość poj­muję prog­re­syw­nie. Nie ma ta­kiego mo­men­tu, w którym jes­teśmy już "dość doj­rza­li". Ale możemy zaw­sze być bar­dziej doj­rza­li niż by­liśmy w wielu kwes­tiach, przez­wy­ciężając sa­mych siebie, nasze ego i nasze uwa­run­ko­wania i naszą niewiedzę - i to, czy świado­mie po­dej­mu­jemy trud in­westo­wania wy­siłków i cza­su w ten pro­ces, de­cydu­je o ja­kości nasze­go życia. 

czy­li co? 

Myślę, że każdy doj­rze­wa ile mu potrzeba. 

co składa się na doj­rzałość? bo w su­mie nie widzę już różnicy 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]