W życiu dojrzałość zawsze [...] – Eufemia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Eufemia — zgromadziliśmy 6 opinii.

W życiu doj­rzałość zaw­sze ma swoją cenę....i osiągają ją tyl­ko ci, którzy są go­towi tę cenę zapłacić.

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2018, 21:26

Nie każdy pies mu­si szczekać. 

Po­doba mi się ta in­ter­pre­tac­ja.
Dziękuję za od­po­wiedź na moją wiadomość. 

Doj­rzałość poj­muję prog­re­syw­nie. Nie ma ta­kiego mo­men­tu, w którym jes­teśmy już "dość doj­rza­li". Ale możemy zaw­sze być bar­dziej doj­rza­li niż by­liśmy w wielu kwes­tiach, przez­wy­ciężając sa­mych siebie, nasze ego i nasze uwa­run­ko­wania i naszą niewiedzę - i to, czy świado­mie po­dej­mu­jemy trud in­westo­wania wy­siłków i cza­su w ten pro­ces, de­cydu­je o ja­kości nasze­go życia. 

czy­li co? 

Myślę, że każdy doj­rze­wa ile mu potrzeba. 

co składa się na doj­rzałość? bo w su­mie nie widzę już różnicy 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 18:21yestem sko­men­to­wał tek­st przykrótka his­to­ria miłości je­go oczy zniewa­lający [...]

dzisiaj, 18:16yestem sko­men­to­wał tek­st je­dyne zło, które rzeczy­wiście [...]

dzisiaj, 17:58zofija sko­men­to­wał tek­st Czym różni się uczci­wość [...]

dzisiaj, 17:57zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st My, którzy jes­teśmy os­tatnią [...]

dzisiaj, 17:55zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Doceńmy

dzisiaj, 17:55zofija sko­men­to­wał tek­st Czym różni się uczci­wość [...]

dzisiaj, 17:53zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć

dzisiaj, 17:46zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Nie dla nas

dzisiaj, 17:44zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu

dzisiaj, 17:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dobra Noc