W życiu dojrzałość zawsze [...] – Eufemia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Eufemia — zgromadziliśmy 5 opinii.

W życiu doj­rzałość zaw­sze ma swoją cenę....i osiągają ją tyl­ko ci, którzy są go­towi tę cenę zapłacić.

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2018, 21:26

Po­doba mi się ta in­ter­pre­tac­ja.
Dziękuję za od­po­wiedź na moją wiadomość. 

Doj­rzałość poj­muję prog­re­syw­nie. Nie ma ta­kiego mo­men­tu, w którym jes­teśmy już "dość doj­rza­li". Ale możemy zaw­sze być bar­dziej doj­rza­li niż by­liśmy w wielu kwes­tiach, przez­wy­ciężając sa­mych siebie, nasze ego i nasze uwa­run­ko­wania i naszą niewiedzę - i to, czy świado­mie po­dej­mu­jemy trud in­westo­wania wy­siłków i cza­su w ten pro­ces, de­cydu­je o ja­kości nasze­go życia. 

czy­li co? 

Myślę, że każdy doj­rze­wa ile mu potrzeba. 

co składa się na doj­rzałość? bo w su­mie nie widzę już różnicy 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st Są w nas ta­kie [...]

dzisiaj, 10:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]