w życiu bez gra­nic [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 9 opinii.

w życiu bez gra­nic brak także war­tości

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 marca 2019, 00:46

I zmienił jej sens? ;)
Chodziło mi o to, że człowieko­wi brak, a tak... zwa­lamy na ja­kieś bez­wartościowe życie. ;)
Nie chciałem ni­kogo us­pra­wied­li­wiać, każdy zda­je so­bie sprawę, co będzie, jeśli pozbędzie się niektórych gra­nic, a in­nych - do­wie się kiedyś, al­bo um­rze w niewie­dzy. :)
Tak, tak też mogłoby być, ale wy­bacz, po­zos­ta­wię bez zmian, mi­mo mi­zer­ne­go zain­te­reso­wania tym tekstem.
Miłego po­połud­nia. :)) 

Ja bym wyrzu­cił "w" z tej myśli. 

Ry­mujesz? ;) 

Cześć Ci. 

Skądże zno­wu? :P Są za­leżne od gra­nic, w całej roz­ciągłości. ;)
Miło Cię widzieć. :)) 

War­tości są nieograniczone. 

Onejka
Oczy­wiście, że dys­ku­syj­ne, liczę na dys­kusję... są ja­kieś szan­se? :)
Chodzi o wszel­kie gra­nice, jeśli nie is­tnieją, to nie mogą chro­nić żad­nych war­tości, nie ma też pot­rze­by po­kony­wania gra­nic w imię ja­kichkol­wiek wartości.
Granice [...] — czytaj całość

pew­ne gra­nice sam stwarza człowiek a czy war­tości zos­tają zacho­wane to za­leży od wielu czyn­ników można na ten te­mat mieć różne tezy.pozdrówka;-) 

hmm...chy­ba dys­ku­syj­ne. Za­leży o ja­kie gra­nice chodzi... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]