... wychowawca sięgający po [...] – Irracja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Irracja — zgromadziliśmy 9 opinii.

... wycho­waw­ca sięgający po dys­cyplinę sam siebie os­karża, sam się przyz­na­je... przyz­na­je, że jest na ba­kier z pe­dago­giką... że jest do ba­ni ja­ko wycho­waw­ca...

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 października 2017, 12:12

... i to pisze prze­ciw­nik Ros­ji i prawosławia?...

;-) 

Jeśli pe­dago­gika nie spełnia swo­jej ro­li i wycho­wan­ko­wie nie le­gity­mują się człowie­czeństwem, nau­czy­ciel jak car­ski śled­czy świad­ka, wi­nien zdzielić w pysk wycho­wan­ka ku nakłonieniu go do porządku, sza­cun­ku i nauce. Zap­rawdę po­wiadam siła da­je moc stwórczą. 

... co rac­ja, to rac­ja... skraj­ności są"be"...

;-) 

Oczy­wiście, że os­tatnią, a często wys­tar­czy tyl­ko jej cień. ;)
Ale jeśli w młodym wieku nie ma ka­ry, to później "or­ga­ny" mają pełne ręce ro­boty... bo Jaś się nie nauczył...
Prze­moc jest zła, rodzi prze­moc, niszczy oso­bowość, często pro­wadzi do pa­tolo­gii... itp.
Ale tzw. prze­moc do­mowa często jest źródłem is­tniejącej pa­tolo­gii, a prze­sad­na naiw­ność wie­dzie w tym sa­mym kierun­ku.
Miłego :)) 

"Szkoła naszym życiem jest,
w szko­le ma­my z życia test.
Po­tem życie szkołą jest
i przez całe życie test." 

... cały czas Mar­cin... w "szko­le życia"...

... co by nie po­wie­dzieć, Yes­tem, o ka­raniu, to dys­cypli­na jest tą os­tatnią formą ka­ry, która po­win­na być w za­wie­sze­niu jak "miecz Da­mok­le­sa"... a nie w ciągłym użyciu jak "ka­tow­ski miecz"...

... Mi­rek, uczeń uczniowi nie równy... i tu masz rację...


;-) 

A Ty jeszcze w szko­le, Irracja? 

Myślę, że to już nie jest oczy­wis­te ta­kie. Uczeń, jak to łat­wo po­wie­dzieć, ale to niep­rawda, uczeń o uczniu po­wie­dzieć, to nic nie powiedzieć. 

Nie da się sto­sować sa­mej mar­chew­ki, przy­naj­mniej nie w sto­sun­ku do każde­go wycho­wan­ka. ;)
Ale często jest ona lep­szym mo­tywa­torem od ka­rania... nies­te­ty mo­del zarządza­nia obo­wiązujący w naszym i nie tyl­ko w naszym [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]