wszystko w rękach Boga a [...] – CiepłaWoda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CiepłaWoda — zgromadziliśmy 9 opinii.

wszys­tko w rękach Boga
a nic Mu nie wy­pada..

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 sierpnia 2017, 21:15

Ja nie mam prob­le­mu z "wolną wolą". Wierzę, bar­dzo moc­no. Po­mimo, ze mo­ja wiara jest deis­tyczna, Pan Bóg jest moim Naj­większym i Naj­wier­niej­szym Przy­jacielem. Nicze­go od Pan Bo­ga nie wy­magam. Co naj­wyżej proszę. Uważam jed­nak, że dużo dos­taję. Jes­tem za to bar­dzo, bar­dzo wdzięczna...
Co daję w za­mian... Siebie in­nym. Ki­dy i jak tyl­ko mogę. Na miarę moich możli­wości, świato­poglądu i zdro­wego rozsądku oczywiście.
:-))) 

... Elu, wol­na wo­la, w za­myśle Bo­ga od­gry­wa kluczową rolę... gdy­by chciał byś wie­rzyła w niego ze strachu, pod przy­musem to zna­lazłby na to sposób i nie dał ludziom wol­nej wo­li... ale [...] — czytaj całość

Moim zda­niem Pan Bóg al­bo nie chce, al­bo nie może i ludzka wol­na wo­la nie ma tu­taj nic do rzeczy...
Szczególnie w przy­pad­ku ok­ru­cieństwa oraz tych którzy nic nie mogą z uwzględnieniem tych którzy mogą wszystko... 

W ludzkich rękach
Wol­na
Wola
Ta­kie Narzędzie.. 

świetne 

Od­po­wie­dzial­ny Fa­cet jed­nym słowem , w do­dat­ku w trzech osobach
in­spi­rujące prze­myśle­nie .
Pozdrawiam 

... a grzesznicy?...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 04:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

dzisiaj, 04:51I.Anna sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]