wszystko w rękach Boga a [...] – CiepłaWoda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CiepłaWoda — zgromadziliśmy 9 opinii.

wszys­tko w rękach Boga
a nic Mu nie wy­pada..

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 sierpnia 2017, 21:15

Ja nie mam prob­le­mu z "wolną wolą". Wierzę, bar­dzo moc­no. Po­mimo, ze mo­ja wiara jest deis­tyczna, Pan Bóg jest moim Naj­większym i Naj­wier­niej­szym Przy­jacielem. Nicze­go od Pan Bo­ga nie wy­magam. Co naj­wyżej proszę. Uważam jed­nak, że dużo dos­taję. Jes­tem za to bar­dzo, bar­dzo wdzięczna...
Co daję w za­mian... Siebie in­nym. Ki­dy i jak tyl­ko mogę. Na miarę moich możli­wości, świato­poglądu i zdro­wego rozsądku oczywiście.
:-))) 

... Elu, wol­na wo­la, w za­myśle Bo­ga od­gry­wa kluczową rolę... gdy­by chciał byś wie­rzyła w niego ze strachu, pod przy­musem to zna­lazłby na to sposób i nie dał ludziom wol­nej wo­li... ale [...] — czytaj całość

Moim zda­niem Pan Bóg al­bo nie chce, al­bo nie może i ludzka wol­na wo­la nie ma tu­taj nic do rzeczy...
Szczególnie w przy­pad­ku ok­ru­cieństwa oraz tych którzy nic nie mogą z uwzględnieniem tych którzy mogą wszystko... 

W ludzkich rękach
Wol­na
Wola
Ta­kie Narzędzie.. 

świetne 

Od­po­wie­dzial­ny Fa­cet jed­nym słowem , w do­dat­ku w trzech osobach
in­spi­rujące prze­myśle­nie .
Pozdrawiam 

... a grzesznicy?...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:08Felicity For­now do­dał no­wy tek­st Życie jest kruche jak [...]

dzisiaj, 19:55Cooperwoolf do­dał no­wy tek­st Czy muszę krzyczeć jak [...]

dzisiaj, 19:48piórem2 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 19:35Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:26PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 19:19Pan_Sans-Valeur do­dał no­wy tek­st Bez war­tości...  

dzisiaj, 18:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***