Historia pełna jest hańby, [...] – Naja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Naja — zgromadziliśmy 10 opinii.

His­to­ria pełna jest hańby, za­burzeń priory­tetów, zakłama­nia, za­gubienia.
Współcześnie szu­kamy auto­rytetów w me­diach, które kreują rzeczy­wis­tość na pod­sta­wie sym­pa­tii oraz grup interesów.
Nie ma­my wspar­cia w źródłach, które nie pot­ra­fią się op­rzeć bezza­sad­nym wpływom.
Tworzy się no­wa his­to­ria, opar­ta nie na fak­tach, lecz na zas­po­kaja­niu ocze­kiwań...

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 lutego 2018, 00:00

Dziękuję za tę dys­kusję - bez­cenny efekt Waszej obec­ności. Te­mat rze­ka i do te­go głęboka...

Poz­dra­wiam Wszys­tkich bar­dzo ser­decznie :-))) 

Dla­tego ar­tes li­bera­les
Porzu­cone zostały
Na rzecz królo­wej nauk 

nie mogę podpowiadać 

Nie? A na czym? 

świat opar­ty na forsie?
nie dro­ga pani 

Od niepa­miętnych czasów opłaca­ni "his­to­rycy" spi­sywa­li, rzeźbi­li, wyśpiewy­wali i ma­lowa­li his­to­rie władców, ich suk­ce­sy mi­litar­ne, gos­po­dar­cze, po­lityczne, ich wiel­kość, ge­niusz, pra­wość, nies­ka­zitel­ność i... tyl­ko kon­fron­tacja z in­ny­mi "his­to­ryka­mi", oraz częściowo po­zaciera­ne ślady [...] — czytaj całość

Świet­ny tek­st Elu. Cały świat opar­ty jest na for­sie, his­to­ria też. 

Od­na­lezienie praw­dy to często bar­dzo długa dro­ga...
Od­nośnie his­to­rii ma­my wspar­cie w niszy, w tzw. półkow­ni­kach... 
Wielu his­to­ryków poświęca swój czas, do­cieka, ba­da - w me­diach prak­tycznie nie is­tnieją, są niewy­god­ni. Praw­da jest niewy­god­na. Są często ośmie­sza­ni i spycha­ni na mar­gi­nes.
Cen­na myśl, po­rusza wiele ważnych tematów! 

i to w ja­kis sposób smuci 

Odkąd nie mam te­lewiz­ji w do­mu jes­tem spo­koj­niej­szym człowiekiem.
Żyję wol­niej i zaczy­nam kon­tro­lować, cze­go mi tak nap­rawdę do życia potrzeba.
Jes­teśmy po­kole­niem wycho­wanym na kon­su­mentów, bez­myślnych klientów bub­li z fab­ryk marzeń, za które [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 04:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

dzisiaj, 04:51I.Anna sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]