Wielu krytyków i znawców [...] – annak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest annak — zgromadziliśmy 32 opinie.

Wielu kry­tyków i znawców nam się tu mar­nu­je i na­wet niektórzy cham­stwem Ku­bie W. dorównują!

myśl
zebrała 50 fiszek • 8 sierpnia 2011, 23:48

hmm...ład­nie się o so­bie wy­powie­działeś :)))

dla­tego myśl, bo myśle­nie nie boli!!!


kłam­stwo kłam­stwem po­ganiasz, bo wszys­cy wiemy ja­ka jest praw­da, ze jes­teś cieniem swo­jego bossa!!!

cieka­we ile ra­zy będziesz się żeg­nał i wracał??? 

Nie na­leżę do żad­nej gru­py. Mo­je zna­jomości pry­wat­ne to mo­ja oso­bis­ta spra­wa. Nie mają one niemal żad­ne­go wpływu na ocenę osob­ników ta­kich jak ty na tym por­ta­lu. Dob­ra idę so­bie, z pus­ta­kami się nie roz­ma­wia bo tyl­ko włas­ne echo się usłyszy...

Żegnam... 

naj­pierw dob­rze przeczy­taj, a do­piero się wy­powiadaj :) 

mówiłam o Twoich głupich wpi­sach po moich u Alek­sa dzieciaku :)))

a ja męczen­nicą??? oj da­leko mi do niej :))) hi hi...


no widzisz nic o [...] — czytaj całość

Naj­pierw sprawdź po­tem mów. Oce­niałem Two­je tek­sty znacznie wcześniej...rób siebie męczen­nicę da­lej...na mnie to nie działa.. 

nie nie boję się kry­tyki, ale jes­tem na wcza­sach i od­poczy­wam :)))

ha ha ha Ty masz włas­ne poglądy??? to cze­mu za­raz po­jawiłeś się po moim wpi­sie u Alek­sa??? ze swoimi głupi­mi tek­sta­mi obrońco???

mydl oczy in­nym...ze mną Ci się to nie uda!!!

a kry­tyka kry­tyce nie równa!!! kry­tykuj mnie mądrze, a nie głupi­mi tek­sta­mi to zmienię o To­bie zdanie!!!


dzięki i wza­jem­nie miłego Ci życzę :))))) 

Widzisz ja w prze­ciwieństwie do Ciebie mam włas­ne poglądy i włas­ne zda­nie. Nie su­geruję się in­ny­mi. Niedorzeczność Two­jego ata­ku na mą osobę pot­wier­dza Twoją płyt­kość. Os­tatnio widzę zap­rzes­tałaś za­mie­szczać tek­sty...hmm...boisz się szcze­rej kry­tyki?? Cóż, Twój prob­lem...ja się nie boję:)


Miłego dnia:) 

a wiesz spot­kałam Kubę w Gdańsku i miałam ci załat­wić występy gościn­ne w je­go prog­ra­mie, ale mówił, że nie lu­bi sługusów i pacholąt, więc nic z te­go dzieciaku...nie wystąpisz z tym swoim mo­hero­wym po­lem i wełną...

Pi­ter, ale na ten kas­ting ko­nie­cznie się zgłoś :) ro­la mu­rowa­na, bo becze­nie to je­dyne co os­tatnio dob­rze ci wychodzi!!! 

Jo­nathan Dem­me kręci właśnie no­wy film. "Becze­nie owiec" niektórzy cy­tato­wicze gdy­by zgłosi­li się na kas­ting, jak nic dos­ta­li by główne role... 

nie zgodzę się z Tobą Bożen­ko, że ta­kich nam trzeba!!!

lu­bisz gburów, chamów? bo ja nie!!!

poz­dra­wiam :))))) 

zgadza się, że mi­nusy wsta­wią Ci co ich praw­da za­bolała :)))

ser­cem poz­dra­wiam życząc mi­lut­kiego wie­czor­ku :))))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń