wiedza stanowi o lęku, [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 3 opinie.

wie­dza sta­nowi o lęku, pew­ność o błędzie, po­kora o praw­dzie

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 września 2018, 21:53

szcze­re, osobiste

mo­je wycho­wanie to aku­rat dru­gi biegun, ma­ma ho­dowała ku­ry, ale nig­dy żad­nej nie ob­cięła głowy (sąsiad­ka tym się zajmowała)
dob­rze, że ,ot­worzyłeś' ro­zum na duszę
dzieki za rozmowę 

(zo­fia to mądrość)
przez większość życie kiero­wałem się rozumem
chy­ba dla­tego, że będąc dziec­kiem, rodzi­na, społeczność, społeczeństwo, kul­tu­ra, wycho­wanie wtłoczyło mi do głowy, że uczu­cie "wy­pada" tłumić
z cza­sem przes­tałem je w ogóle od­czu­wać, identyfikować
nie [...] — czytaj całość

mam pytanie
wo­lisz rozsądek czy głos ser­ca? czy uważasz, ze roz­sa­dek ma coś w so­bie jed­nak z tchórzostwa? 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

zofija

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]