wiedza stanowi o lęku, [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 3 opinie.

wie­dza sta­nowi o lęku, pew­ność o błędzie, po­kora o praw­dzie

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 września 2018, 19:53

szcze­re, osobiste

mo­je wycho­wanie to aku­rat dru­gi biegun, ma­ma ho­dowała ku­ry, ale nig­dy żad­nej nie ob­cięła głowy (sąsiad­ka tym się zajmowała)
dob­rze, że ,ot­worzyłeś' ro­zum na duszę
dzieki za rozmowę 

(zo­fia to mądrość)
przez większość życie kiero­wałem się rozumem
chy­ba dla­tego, że będąc dziec­kiem, rodzi­na, społeczność, społeczeństwo, kul­tu­ra, wycho­wanie wtłoczyło mi do głowy, że uczu­cie "wy­pada" tłumić
z cza­sem przes­tałem je w ogóle od­czu­wać, identyfikować
nie [...] — czytaj całość

mam pytanie
wo­lisz rozsądek czy głos ser­ca? czy uważasz, ze roz­sa­dek ma coś w so­bie jed­nak z tchórzostwa? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zofija

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony