Uśmiechnąłem się lekko, łagodnie, [...] – c21h23no5enazet

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest c21h23no5enazet — zgromadziliśmy 2 opinie.

Uśmie­chnąłem się lek­ko, łagod­nie, ale pew­nie. Tak uśmie­chają się do siebie ludzie, gdy kończy się świat. Kiedy zmie­rza ku nim og­romna fa­la lub gi­gan­tyczna ko­meta. (...) Widziałem to mi­liony ra­zy. Mają wte­dy w oczach mądrość życiową, która wychodzi z nich i szu­ka sa­mej siebie w in­nych. Sple­ciona ze świado­mości i miłości, obudzo­na aurą końca dziejów.

Dob­rze nau­czyłem się te­go uśmie­chu. Ot­wierał prze­de mną serca.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 października 2014, 07:50

nie mów mi jak mam żyć :P 

Pan Snów zda­je się wyczer­py­wać z na­syco­nych cy­tatów, mu­sisz pi­sać ko­lejną książkę. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Paladin

Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 23:56Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:55Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:30Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:23Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tischnerowska myśl

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Świado­mie czy nie, [...]

wczoraj, 22:42LiaMort sko­men­to­wał tek­st Zasadziłam się w so­bie, [...]

wczoraj, 22:40adamantine wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:38adamantine wy­powie­dział się w wątku Najlepsze pol­skie fil­my ? 

wczoraj, 22:29adamantine wy­powie­dział się w wątku Czat