Taniec Smoków: Dopiero namiętny, pełen [...] – c21h23no5enazet

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest c21h23no5enazet — zgromadziliśmy 4 opinie.

Ta­niec Smoków:

Do­piero na­miętny, pełen emoc­ji i od­da­nia seks czy­ni z dziew­czyn­ki ko­bietę. Pot­rze­ba do te­go praw­dzi­wego, doj­rzałego mężczyz­ny. Tyl­ko ta­ki seks jest wart zacho­du i nie ma żad­ne­go wsty­du w cze­kaniu na niego. I wyłącznie te­go ty­pu zbliżenie, ta przy­goda wnik­nięcia w dru­giego i wpuszcze­nia go w siebie, po­win­na da­wać życie. Męski i ko­biecy or­gazm są wspi­naniem się na szczyt blis­kości, ku naj­większej i naj­czys­tszej bez­bron­ności. To po­budza­nie zmysłów i uczuć do te­go stop­nia, że korze­nie roz­koszy cieles­nej spla­tają się z naj­wyższym stop­niem w miłości - bez­względnym ot­warciem na dru­giego człowieka. Bez te­go splo­tu wspólna przes­trzeń nie ot­wiera się do końca. Pod ko­niec ak­tu, w obopólnym spełnieniu da się wy­raźnie wyczuć fi­nal­ne złącze­nie, jed­ność wyk­raczającą po­za ma­terię. Ko­munię dusz, która oszałamia i zas­po­kaja wszys­tkie pot­rze­by, od naj­pros­tszych do me­tafi­zycznych, które żywi­my wo­bec dru­giego. Można się przy­jaźnić na zabój, kochać w imię boże, lecz nic nie zastąpi tej ko­munii dusz, dostępnej tyl­ko pop­rzez cieles­ny ta­niec. Przy­pomi­na smoczą walkę - lecz smo­ki nie wal­czą tu ze sobą, a o to, by dzięki ociera­niu się o siebie, jak­by chciały w siebie nawza­jem wniknąć - wy­rosły im skrzydła.


Mag­da­lena Świer­czek

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 stycznia 2015, 19:06

Pa­ladi­nie (pro­fes­ja ta obej­mu­je walkę ze smo­kiem, więc nie dzi­wię się, że końcówka nie pa­suje), czy ty zaw­sze jes­teś na tym por­ta­lu? :P 

Nic nie zastąpi wspa­niałego tan­cerza:) Aż chce się, by ta­niec nie skończył się nig­dy :))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

klara klaudi

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 19:53Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Sratek.  

dzisiaj, 19:26katnis37 do­dał no­wy tek­st To wczo­raj poczułam , [...]

dzisiaj, 19:23katnis37 do­dał no­wy tek­st Gdyby mu za­leżało nig­dy [...]

dzisiaj, 19:17katnis37 do­dał no­wy tek­st Musisz wie­dzieć, że ow­szem [...]

dzisiaj, 19:12Polna sko­men­to­wał tek­st Tajemnice me­tafor

dzisiaj, 18:33róż li­la sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 18:30Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Władza rządzi, lud sądzi.  

dzisiaj, 17:05Cris sko­men­to­wał tek­st Wyznanie*

dzisiaj, 16:56Cris sko­men­to­wał tek­st Zaz­wyczaj gdy brak [...]

dzisiaj, 16:34oszi3 do­dał no­wy tek­st Podstawowe ele­men­ty sen­su­su IX