Taniec Smoków: Dopiero namiętny, pełen [...] – c21h23no5enazet

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest c21h23no5enazet — zgromadziliśmy 4 opinie.

Ta­niec Smoków:

Do­piero na­miętny, pełen emoc­ji i od­da­nia seks czy­ni z dziew­czyn­ki ko­bietę. Pot­rze­ba do te­go praw­dzi­wego, doj­rzałego mężczyz­ny. Tyl­ko ta­ki seks jest wart zacho­du i nie ma żad­ne­go wsty­du w cze­kaniu na niego. I wyłącznie te­go ty­pu zbliżenie, ta przy­goda wnik­nięcia w dru­giego i wpuszcze­nia go w siebie, po­win­na da­wać życie. Męski i ko­biecy or­gazm są wspi­naniem się na szczyt blis­kości, ku naj­większej i naj­czys­tszej bez­bron­ności. To po­budza­nie zmysłów i uczuć do te­go stop­nia, że korze­nie roz­koszy cieles­nej spla­tają się z naj­wyższym stop­niem w miłości - bez­względnym ot­warciem na dru­giego człowieka. Bez te­go splo­tu wspólna przes­trzeń nie ot­wiera się do końca. Pod ko­niec ak­tu, w obopólnym spełnieniu da się wy­raźnie wyczuć fi­nal­ne złącze­nie, jed­ność wyk­raczającą po­za ma­terię. Ko­munię dusz, która oszałamia i zas­po­kaja wszys­tkie pot­rze­by, od naj­pros­tszych do me­tafi­zycznych, które żywi­my wo­bec dru­giego. Można się przy­jaźnić na zabój, kochać w imię boże, lecz nic nie zastąpi tej ko­munii dusz, dostępnej tyl­ko pop­rzez cieles­ny ta­niec. Przy­pomi­na smoczą walkę - lecz smo­ki nie wal­czą tu ze sobą, a o to, by dzięki ociera­niu się o siebie, jak­by chciały w siebie nawza­jem wniknąć - wy­rosły im skrzydła.


Mag­da­lena Świer­czek

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 stycznia 2015, 19:06

Zawsze. 

Pa­ladi­nie (pro­fes­ja ta obej­mu­je walkę ze smo­kiem, więc nie dzi­wię się, że końcówka nie pa­suje), czy ty zaw­sze jes­teś na tym por­ta­lu? :P 

Końcówka spa­lona, ale reszta - czuć rze­mieślni­ka. :p 

Nic nie zastąpi wspa­niałego tan­cerza:) Aż chce się, by ta­niec nie skończył się nig­dy :))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

klara klaudi

Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 23:56Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:55Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:30Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:23Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tischnerowska myśl

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Świado­mie czy nie, [...]

wczoraj, 22:42LiaMort sko­men­to­wał tek­st Zasadziłam się w so­bie, [...]

wczoraj, 22:40adamantine wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:38adamantine wy­powie­dział się w wątku Najlepsze pol­skie fil­my ? 

wczoraj, 22:29adamantine wy­powie­dział się w wątku Czat