Tak często pozwalamy, by [...] – Eufemia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Eufemia — zgromadziliśmy 5 opinii.

Tak często poz­wa­lamy, by w re­lac­jach z in­ny­mi prze­mawiał przez nas ból, który nas uk­ształto­wał.

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 października 2018, 20:21

chy­ba tak 

Da­nioł - Myślę, że właśnie ten ból prze­mawia pop­rzez lęk... Nie chce­my doświad­czyć bólu, więc ze strachu....- postępu­jemy czy wy­biera­my tak, czy inaczej. Strach przed bólem to sposób w ja­ki poz­wa­lamy by życie nas ok­ra­dało z ważnych rzeczy... Więc, na­wiązując do Two­jego py­tania, ból i strach myślę że się tu łączą. 

Trud­no zaufać dru­gi raz, cza­sem trze­ba tra­fić na ko­goś kto poz­wo­li nam na no­we roz­da­nie z założeniem, ze i to może spa­lić czas, czy tam jak kto wo­li Bóg czy Diabeł... 

Prze­mawia przez nas wszys­tko, co nas uk­ształto­wało, na­wet jeśli te­go nie chcemy...
Poz­dra­wiam. :) 

a lęk? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 10:52Cropka sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]