Ta bezsilność, która karze [...] – carolyna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest carolyna — zgromadziliśmy 10 opinii.

Ta bez­silność, która karze pat­rzeć w ot­chłań je­go świata, a Ty możesz je­dynie się przyg­la­dać. Nie mogąc nic kom­plet­nie zro­bić. Pat­rzysz jak za­gubiony w mro­ku, dzień po dniu, ka­wałek po ka­wałku tra­ci cząsteczki siebie. Chcesz odziać go w światło, by na no­wo, raz jeszcze poczuł to co zos­tało ut­ra­cone. Ta wewnętrzna wal­ka, której częścią nig­dy nie będziesz, bo mu­si stoczyć ją sam. Wyłącznie sam ze sobą, a ty możesz je­dynie się przyglądać jak stoi na krawędzi świata, w którym przyszło mu żyć. Cze­kasz, ob­gry­zając pal­ce do krwi. Wiedząc, że je­go przeg­ra­na będzie też twoją. Ta bez­silność, która związu­je Ci ręce oraz us­ta.

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2018, 07:49

:-)))))) 

dokład­nie, są ludzie bar­dzo pot­rzas­ka­ni wewnętrznie, którzy dużo przeszli, pot­rze­buja cza­su aby opuścić mrok. Od­bu­dować świat na no­wo. Naj­gorzej gdy mu nies­te­ty nic nie mo­zemy zro­bić. Jes­tesmy bez­silni...A sy­tuac­ja do­tyczy ko­goś bar­dzo bar­dzo blis­kiego... Ka­ti75 dziękuję 

Tyl­ko do­dam, że Ka­ti mądrze pra­wi. :)) 

Ar­tur pięknie to opi­sał ,a ja so­bie poz­wolę opi­sać to po swo­jemu.Jeśli ta sy­tuac­ja do­tyczy naszych blis­kich to podwójnie jes­teśmy bez­silni,mu­simy pat­rzeć na ich cier­pienie i naj­gor­sze nie możemy pomóc.Niektórzy za­mykają się [...] — czytaj całość

Piękny i blis­ki mi tekst.
Są pośród nas ludzie z wy­rokiem śmier­ci, ludzie przez nas kocha­ni. Można im tyl­ko po­dać rękę, a i to cza­sem od­rzu­cają... Walkę z mro­kiem toczą cały czas i [...] — czytaj całość

Loisen­taz - nie nie jestem 

Zgadza się. Mo­je py­tanie było jed­nak in­ne. Szko­da że nie udzieliłaś odpowiedzi. 

Ka­ti75 od wczo­raj do­dat­ko­wo wiem jak za­bija ta bez­silność, i sy­tuac­ja do­tyczy ko­goś bar­dzo Ci blis­kiego. Wo­lałabyś wziąść na siebie ten Je­go ciężar i uczy­nic go w ten sposób wol­nym... A co gor­sza nie ma ta­kiej op­cji :-(

Loisen­taz - nie chciej, aby ta­ki mrok i zło które zniego wy­nika wkroczyłko do Two­jego świata. To za­bija chy­ba ducho­wo obie strony 

Jak piszesz o bólu, to widze to zło, które na­dej­dzie w nas­tepnej ko­lej­ności na mnie. Czy Ty jes­teś Ob­lu­bieni­ca? Jeśli nie, to przep­raszam za pomyłke. 

bez­silni sta­jemy się wo­bec naszych słabości!!!poz­dra­wiam Karolcia:-)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kati75

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 15:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

dzisiaj, 13:51Serva me sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 13:44Yoanna1992 do­dał no­wy tek­st Ulecz

dzisiaj, 12:23szpiek sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

dzisiaj, 11:58kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:52kati75 sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 11:47kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 11:31kati75 sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 11:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 11:26kati75 sko­men­to­wał tek­st modlę się o wiatr gdy [...]