Szukałem was wołałem was…by [...] – Seneka 18

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Seneka 18 — zgromadziliśmy 10 opinii.

Szu­kałem was wołałem was…by nau­czać wy­bacza­nia w miłości.A wy nie słysze­liście mo­jego wołania bo zagłuszały go ok­rzy­ki cier­pienia ludzi których ka­mieniowa­liście w imię miłości do mnie.

myśl
zebrała 129 fiszek • 28 kwietnia 2010, 06:39

sko­jarzyło mi się z inkwizycją... 

Sty­lem przy­pomi­na nie ty­le co "bib­lijne na­woływa­nie", co raczej sar­kastyczną uwagę pew­ne­go... wam­pi­ra o imieniu Lestat.
Niesa­mowi­cie mi się po­doba! Jest ta­kie dogłębne... 

Oto Praw­da... I to jak cho­ler­nie bolesna. 

Po­waliła mnie ta myśl...
:) 

Dokład­nie...a człowiek to is­to­ta niedoskonała... 

Zdarza się Bo­guś,ja też tak raz zro­biłem...Jes­teśmy tyl­ko ludźmi :) 

przep­raszam ...jes­tem po pra­cy i oto efekt za­miast plu­sa jest mi­nus :( 

Coś Ty to nie żaden cy­tat :).Człowiek pochłonięty jest cza­sem ro­bieniem rzeczy opar­tych na sta­rych,nieak­tual­nych pra­wach na ty­le,że nie pot­ra­fi się ot­worzyć na no­we,obo­wiązujące,ak­tual­ne...Jest tak pochłonięty złem,czy­nieniem zła,że wszys­tko tłumaczy na swoją korzyść.Czy­nienie zła uza­sad­nia,że ro­bi to dla dob­ra i miłości... 

... a ka­mienie da­lej lecą... Poz­dra­wiam Was 

... nies­te­ty... człowiek, naj­chętniej wy­bacza "pośmiertnie"... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:45marka do­dał no­wy tek­st Mariusz E 

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co po­między na­mi, [...]

wczoraj, 21:51finder do­dał no­wy tek­st niszczy nas nie świat, [...]

wczoraj, 21:49szpulka sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:07tyśkiewicz sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:07Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Najgorsze dla człowieka, wyk­lucze­nie [...]

wczoraj, 21:05Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera