sztuka bycia sobą nie [...] – microoo

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest microoo — zgromadziliśmy 3 opinie.

sztu­ka by­cia sobą nie po­lega na by­ciu "ta­kim jak kiedyś"-
chy­ba.

myśl
zebrała 26 fiszek • 1 sierpnia 2011, 17:42

Nie ma za co dzięko­wać, w końcu to dla mnie ra­ryta­sek jak czy­tam myśl, która do mnie tra­fia :) 

dziękuję:)) pozdrawiam 

Chy­ba na­wet na pew­no he­he ;-) Człowiek nie jest jak stojąca wo­da, nie po­winien ta­ki być.. Le­piej jest gdy możemy się roz­wi­jać jak rosnące na Twoim pro­filo­wym ob­razku stok­rotki :) Do­piero wte­dy człowiek czu­je się w pełni szczęśli­wy - kiedy może uczyć się no­wych rzeczy, a to w na­tural­ny sposób mo­dyfi­kuje je­go spoj­rze­nie na wiele spraw i po­dejście do życia :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Samotna_Dusza

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

dzisiaj, 14:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikoroopowiadanie sześćdziesiąte

dzisiaj, 13:20fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:19fyrfle wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 12:38fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte dziewiąte

dzisiaj, 12:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

dzisiaj, 11:37fyrfle wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 11:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte ósme

dzisiaj, 11:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gwiazdy świecą A ja siedzę [...]

dzisiaj, 09:58Loisentaz do­dał no­wy tek­st Praca człowieka wiąże się [...]