Szczyt bezradności, gdy potrafisz [...] – Żelek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Żelek — zgromadziliśmy 13 opinii.

Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz pomóc upo­rać się in­nej oso­bie z prob­le­mem, z którym sam nie da­jesz so­bie ra­dy od kil­ku miesięcy.

myśl dnia z 3 września 2015 roku
zebrała 225 fiszek • 1 lipca 2010, 09:41

Łat­wiej jest radzić niż czy­nić kon­kret­nie. Cza­sem uwiąza­nia są tak moc­ne, że nie da się nic ze sobą zro­bić. To jak z chorobą. 

tak to jest, co jed­ne­go ziębi, dru­giego ogrzeje 

... to raczej szczyt le­nis­twa i bezmózgowia...

;-) 

zgadzam się z Ra­fałem, no ale z dru­giej stro­ny, czy nie da się po­moc so­bie sa­memu?
ty­le ra­zy słyszałam "nikt mi nie może pomóc, tyl­ko ja mogę so­bie z tym poradzić"... 

Zgod­nie z przysłowiem "szewc bez butów chodzi", to jest chy­ba naj­piękniej­szy i naj­bar­dziej do dzi­siaj dla mnie nie zro­zumiały syn­drom człowie­czeństwa. To tak, jak­by "po­moc" zos­tała stworzo­na już z założeniem, że po­magasz in­nym, nie sobie. 

dokład­nie... ach znam to, znam... 

nies­te­ty często tak jest i to jest chy­ba naj­gor­sze, da­wać ra­dy ko­muś, cho­ciaż sa­memu nie być w pełni za­dowo­lonym.
Myśl cu­dow­na i ja­ka praw­dzi­wa :) 

często ma­my tak wiele po­mysłów, a myśli­my że nie ma­my żad­ne­go.. ;) 

"Le­karzu lecz się sam" :) 

Wo­bec siebie nieraz wy­daje­my się ta­cy bez­radni,Nasz prob­lem u in­nej oso­by wy­daje się ta­ki pros­ty do roz­wikłania,ale gdy to sa­mo do­tyczy nas,to już spra­wa nie do przes­kocze­nia i miota­my się i roz­wiąza­nia szu­kamy i wy­daje się ,ze to już przeg­ra­na sprawa.
Ale zakręciłam:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 14:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikoroopowiadanie sześćdziesiąte

dzisiaj, 13:20fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:19fyrfle wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 12:38fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte dziewiąte

dzisiaj, 12:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

dzisiaj, 11:37fyrfle wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 11:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte ósme

dzisiaj, 11:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gwiazdy świecą A ja siedzę [...]

dzisiaj, 09:58Loisentaz do­dał no­wy tek­st Praca człowieka wiąże się [...]

dzisiaj, 09:54Loisentaz do­dał no­wy tek­st Terramizm