Szczyt bezradności, gdy potrafisz [...] – Żelek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Żelek — zgromadziliśmy 13 opinii.

Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz pomóc upo­rać się in­nej oso­bie z prob­le­mem, z którym sam nie da­jesz so­bie ra­dy od kil­ku miesięcy.

myśl dnia z 3 września 2015 roku
zebrała 225 fiszek • 1 lipca 2010, 09:41

Łat­wiej jest radzić niż czy­nić kon­kret­nie. Cza­sem uwiąza­nia są tak moc­ne, że nie da się nic ze sobą zro­bić. To jak z chorobą. 

tak to jest, co jed­ne­go ziębi, dru­giego ogrzeje 

... to raczej szczyt le­nis­twa i bezmózgowia...

;-) 

zgadzam się z Ra­fałem, no ale z dru­giej stro­ny, czy nie da się po­moc so­bie sa­memu?
ty­le ra­zy słyszałam "nikt mi nie może pomóc, tyl­ko ja mogę so­bie z tym poradzić"... 

Zgod­nie z przysłowiem "szewc bez butów chodzi", to jest chy­ba naj­piękniej­szy i naj­bar­dziej do dzi­siaj dla mnie nie zro­zumiały syn­drom człowie­czeństwa. To tak, jak­by "po­moc" zos­tała stworzo­na już z założeniem, że po­magasz in­nym, nie sobie. 

dokład­nie... ach znam to, znam... 

nies­te­ty często tak jest i to jest chy­ba naj­gor­sze, da­wać ra­dy ko­muś, cho­ciaż sa­memu nie być w pełni za­dowo­lonym.
Myśl cu­dow­na i ja­ka praw­dzi­wa :) 

często ma­my tak wiele po­mysłów, a myśli­my że nie ma­my żad­ne­go.. ;) 

"Le­karzu lecz się sam" :) 

Wo­bec siebie nieraz wy­daje­my się ta­cy bez­radni,Nasz prob­lem u in­nej oso­by wy­daje się ta­ki pros­ty do roz­wikłania,ale gdy to sa­mo do­tyczy nas,to już spra­wa nie do przes­kocze­nia i miota­my się i roz­wiąza­nia szu­kamy i wy­daje się ,ze to już przeg­ra­na sprawa.
Ale zakręciłam:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 17:41szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:37har.monic do­dał no­wy tek­st potargały sad

dzisiaj, 17:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Nienawidze Cię, a raczej [...]

dzisiaj, 17:17róż li­la sko­men­to­wał tek­st lilie pol­ne i pta­ki [...]

dzisiaj, 17:14Ależ... do­dał no­wy tek­st Jesień

dzisiaj, 17:07bystry.76 do­dał no­wy tek­st spóźnieni

dzisiaj, 17:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st trik tak

dzisiaj, 17:03piórem2 do­dał no­wy tek­st bądź mi 

dzisiaj, 16:59Si.si sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]