Szanowny Panie Adminie, nadal [...] – marcin kasper

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marcin kasper — zgromadziliśmy 19 opinii.

Sza­now­ny Pa­nie Ad­mi­nie, na­dal cze­kam na fair

po­dob­no jes­tem je­dynym użyt­kowni­kiem, który wchodzi tu­taj przez drzwi okaleczony

diecez­ja na­leży do Pa­na, zaw­sze mogę przejść do in­nej

z wy­raza­mi, których tu nie wpiszę - mar­cin kas­per

myśl • 11 maja 2019, 14:44

Wszys­tko na raz . Tu wszys­cy wy­ciągają ręce a po­tem cmo­kają w dópe 

szan­taż emoc­jo­nal­ny, czy ser­deczne wy­ciągnięcie dłoni? 

Sza­now­ny ad­min daję ci wolną rękę.
Bierzesz? 

Mar­cin tam gdzie dob­rze karmią. 

...po­wie­dział admin.. 

Nie umarło i nie um­rze... póki my - użyt­kowni­cy żyje­my... ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Najlepiej 

Za­logo­wałam się po 4 la­tach.... To miej­sce nie te..umarło. Czas za­wijać żag­le chy­ba... Szu­kać no­wej przystani. 

To miej­sce opuścił już daw­no Ad­min, Bóg i in­ni też... zos­ta­li tyl­ko we­tera­ni i to nieko­nie­cznie przy zdro­wych zmysłach. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Ad­min to ten co na­robił w gacie.
Pi­sał zresztą po chińsku i arab­sku o swo­jej cho­robie. Tak że le­piej poczekaj. 

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 00:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Wam się ciuny­sy jed­ne [...]

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]