Szaleńcy są stałymi mieszkańcami [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 2 opinie.

Sza­leńcy są stałymi mie­szkańca­mi do­mu wa­riatów, psycho­tera­peuci udają, że wynajmują.

AD LU­CEM

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 czerwca 2018, 08:37

Może niektórzy z tych sza­leńców są świado­mi cze­goś więcej niż ci pseudo psycho­tera­peuci, którzy opierają swo­je doświad­cze­nia na spe­kulac­ji bez­myślnych sche­matach za­miast na świado­mym działaniu, do­war­tościowując się tym że mają przyz­wo­lenie na ok­ra­danie ko­goś z życia, więzienie ko­goś w zakładach bar­dziej wyjątko­wego niż sa­mi mogą się stać... 

Bo de­finic­ja "nor­malne­go człowieka", to osob­nik dający so­bie radę w społeczeństwie, nie stwarzający prob­lemów, nie pot­rze­bujący nakładów fi­nan­so­wych, nie ge­nerujący kosztów... bez względu na je­go zdro­wie psychiczne.
Do ta­kich placówek tra­fiają często ludzie wrażli­wi, zdol­ni, wy­bit­ni, ale... nie mie­szczący się w "definicji".
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]