Starzejąc się nabywamy doświadczenia, [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 6 opinii.

Starzejąc się na­bywa­my doświad­cze­nia, do­puszczając ze zro­zumieniem og­ra­nicze­nia, wol­ność więc zys­ku­je mądrość i współczu­cie, pot­rzebę ema­nowa­nia ciepłem.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2019, 09:31

Dob­rze jest, tak mało jest pod tek­sta­mi dys­kusji, dziękuję. 

na­pisałem ok
to ty wy­bacz mi jeśli cię uraziłem 

Wy­bacz, ale ja jes­tem pros­tym ob­serwa­torem życia i po­daje to swoim niewiel­kim poj­mo­waniem, są tu­taj in­ni widzący da­lej, głębiej, szerzej i cza­sami podwójnie i potrójnie plus w wielu wymiarach. 

ok
nor­malne i dla zwykłych 

Nor­malne i dla zwykłych. 

ta­kie sobie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]