Starzejąc się nabywamy doświadczenia, [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 6 opinii.

Starzejąc się na­bywa­my doświad­cze­nia, do­puszczając ze zro­zumieniem og­ra­nicze­nia, wol­ność więc zys­ku­je mądrość i współczu­cie, pot­rzebę ema­nowa­nia ciepłem.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2019, 10:31

Dob­rze jest, tak mało jest pod tek­sta­mi dys­kusji, dziękuję. 

na­pisałem ok
to ty wy­bacz mi jeśli cię uraziłem 

Wy­bacz, ale ja jes­tem pros­tym ob­serwa­torem życia i po­daje to swoim niewiel­kim poj­mo­waniem, są tu­taj in­ni widzący da­lej, głębiej, szerzej i cza­sami podwójnie i potrójnie plus w wielu wymiarach. 

ok
nor­malne i dla zwykłych 

Nor­malne i dla zwykłych. 

ta­kie sobie 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny