Starość jest trudna. Szczególnie [...] – meedea

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest meedea — zgromadziliśmy 7 opinii.

Sta­rość jest trud­na. Szczególnie dla młodych.

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 sierpnia 2017, 08:59

a jak tak to to by się nies­te­ty zgadzało, Alek­san­dro

:) 

" fałszy­we poczu­cie sta­rości '' to in­try­gujący motyw 

Eli­zo w myśli chodziło mi o zro­zumienie. Widzę jak młodzi ludzie szyb­ko po­padają w frus­trację czy złość gdy trud­no im zro­zumieć zacho­wania ludzi star­szych. A prze­cież niedługo wielu z nas będzie od­gry­wało tę samą rolę. 

pierdoły

szczególnie dla starych
młodzi to mają fałszy­we poczu­cie starości 

... młodość to kwes­tia ducha... a nie ciała czy ka­len­darza... dla młode­go ducha nie ma rzeczy trud­nych, choć by­wają te wy­magające więcej "har­tu ducha"... od­naj­dziesz Siebie... wierzę w to...

;-) 

Nies­te­ty , to zniecier­pli­wienie ,kpinę , bar­dzo często da się od­czuć , wyczy­tać z pod­tek­stu ,choćby w ka­nap­kach które współmałżonek tros­kli­wy po­daje na fo­rum , przy udziale ka­merek , w rek­lamówce ,a nie w pozłaca­nym pu­dełku , skradzionym u so­wy od biz­nesme­na przyjaciela 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 17:42truman sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

dzisiaj, 17:41truman do­dał no­wy tek­st nie pij

dzisiaj, 17:38M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:38M44G sko­men­to­wał tek­st Długi wier­sz o tym [...]

dzisiaj, 14:33M44G sko­men­to­wał tek­st Długi wier­sz o tym [...]

dzisiaj, 13:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 12:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Największą po­mocą od Bo­ga [...]

dzisiaj, 11:22piórem2 do­dał no­wy tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 11:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Długi wier­sz o tym [...]