słabość szu­ka pot­wier­dzeń a [...] – wdech

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest wdech — zgromadziliśmy 15 opinii.

słabość szu­ka pot­wier­dzeń a sza­rość - powtórzeń

myśl dnia z 2 stycznia 2017 roku
zebrała 11 fiszek • 31 grudnia 2016, 11:08

~mizda
mam nieod­parte wrażenie, iż wsku­tek za­lożenia* trumiennego
masz swędze­nie organów
w twoim przy­pad­ku mu­sisz wiet­rzyć... a nie myć
ojak­mip­rzyk­ro :P
/ możesz też z nudów, pochórzyć* z ~boż, dopóki jest cicha i po­kor­na,
to jest szan­sa, że na­wet cię nie ug­ry­zie /

kod* z tobą 

hmmm...
~boż
/zno­wu zaczynasz?/
two­ja cała kon­struk­cja, to je­den mon­strual­ny doczes­ny LAPSUS
o podłożu fik­sacji kwaśne­go niepo­sunięte­go zakłama­nego paździerza.
Chwi­la zi­my... jest błogosławieństwem, gdyż ty jak za­marzasz, to ro­bisz przysługę światu
bo nie od­gry­zasz mu pięty
he he
------------
~mizda
Q tru­piazwłoko, zaj­mij się swoim wiekiem gdyż skrzy­pisz trzy POtrzy

dziękuję za uwagę
:P 

przep­raszam to mo­ja wi­na puściłam ;lap­su­sa, to nie mur­gra­bia to gorzej - idiota
dziekuję 

~bologlucianka
hm?
kto na­gadał ci tych głupot, że ja, to ta de­bil­ka ,,murgrabi,,
zdurniałaś? 

Od­noszę się do treści myśli,a ta zasługu­je na to miej­sce. Z wdechem bluz­ga­liśmy się nie raz, ale za wiel­kość tek­stów sza­nuję go,nie ob­chodzą mnie je­go roz­gryw­ki z innymi. 

~bologlucianka
ty jak zwyk­le ha­lucy­nogen­na glu­ciara z wy­duma­nymi bzdetami
ziemia mu­si cię zno­sić
ale nieko­nie­cznie ja
:P
ojakmiprzykro
he he 

Wczo­raj ktoś żądał tek­stów wy­bit­nych, no to ten ta­kim jest i ad­mi­nis­trac­ja go dostrzegła. 

~mizda
ty tak na se­rio? :P
toż to nie dla umiz­da­nych idiotek
proszę się przep­ro­sić i strze­lić w pus­ty łeb dla POt­wier­dze­nia równowagi.
Czy ty paździe­rzo­miz­do widziałóś* że ja o coś ko­goś proszę? Ja tu ni­kogo nie og­ra­niczam, two­jego uPOśledze­nia również

ta­kim jak ty, niosę ra­dość i słońca promyk
up­ragnioną PO­godę mu­sisz so­bie wyp­ra­cować samo*
zro­zumiesz przed śmiercią
kot* z tobą

he he
ojakmiprzykro
cóż począć
... itd. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wdech

Użytkownicy
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 16:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:24cyt.adela do­dał no­wy tek­st

dzisiaj, 15:51szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:41szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:21fyrfle do­dał no­wy tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse

dzisiaj, 14:48Loisentaz do­dał no­wy tek­st Nie ro­zumiem ba­rier, ale [...]

dzisiaj, 13:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***