słabość szu­ka pot­wier­dzeń a [...] – wdech

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest wdech — zgromadziliśmy 17 opinii.

słabość szu­ka pot­wier­dzeń a sza­rość - powtórzeń

myśl dnia z 2 stycznia 2017 roku
zebrała 11 fiszek • 31 grudnia 2016, 11:08

~mizda
mam nieod­parte wrażenie, iż wsku­tek za­lożenia* trumiennego
masz swędze­nie organów
w twoim przy­pad­ku mu­sisz wiet­rzyć... a nie myć
ojak­mip­rzyk­ro :P
/ możesz też z nudów, pochórzyć* z ~boż, dopóki jest cicha i po­kor­na,
to jest szan­sa, że na­wet cię nie ug­ry­zie /

kod* z tobą 

Nieudol­na próba ob­ro­ny resztek god­ności, Pa­nie Wdech. 

hmmm...
~boż
/zno­wu zaczynasz?/
two­ja cała kon­struk­cja, to je­den mon­strual­ny doczes­ny LAPSUS
o podłożu fik­sacji kwaśne­go niepo­sunięte­go zakłama­nego paździerza.
Chwi­la zi­my... jest błogosławieństwem, gdyż ty jak za­marzasz, to ro­bisz przysługę światu
bo nie od­gry­zasz mu pięty
he he
------------
~mizda
Q tru­piazwłoko, zaj­mij się swoim wiekiem gdyż skrzy­pisz trzy POtrzy

dziękuję za uwagę
:P 

przep­raszam to mo­ja wi­na puściłam ;lap­su­sa, to nie mur­gra­bia to gorzej - idiota
dziekuję 

Jeśli Pan Wdech to Prof. Mur­gra­bia to nie ro­zumiem w ja­kim ce­lu pro­wadzi Pan tę grę?! 

Kucharz 

~bologlucianka
hm?
kto na­gadał ci tych głupot, że ja, to ta de­bil­ka ,,murgrabi,,
zdurniałaś? 

Mi­rek tu Cie po­pirum. Z nim to wjysz jak jes, tek­sty mo w win­kszości dob­re bo to uczu­ny, Mur­gra­bia, wyk­ryły go i te­ra sie mści na niektórych. A jo Ci po­wim że te­go je­go dru­giego ego JA­KO na­wet lubjłym 

Od­noszę się do treści myśli,a ta zasługu­je na to miej­sce. Z wdechem bluz­ga­liśmy się nie raz, ale za wiel­kość tek­stów sza­nuję go,nie ob­chodzą mnie je­go roz­gryw­ki z innymi. 

~bologlucianka
ty jak zwyk­le ha­lucy­nogen­na glu­ciara z wy­duma­nymi bzdetami
ziemia mu­si cię zno­sić
ale nieko­nie­cznie ja
:P
ojakmiprzykro
he he 

wdech

Użytkownicy
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 10:43wdech sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u paździe­rza, [...]

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u paździe­rza, [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.