Skoro większość projektantów mody [...] – Salomon

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Salomon — zgromadziliśmy 12 opinii.

Sko­ro większość pro­jek­tantów mo­dy to mężczyźni można więc rzec, że to do nas rep­re­zen­tantów Mar­sa na­leży os­ta­teczna opi­nia mówiąca ko­bietom w czym widzi­my je naj­le­piej.
W czym chce­my je widzieć..
Dla­tego często coś ta niepo­zor­ne­go jak cho­ker czy za­kolanówki pot­ra­fi tak bar­dzo przy­kuć naszą uwagę..ujarzmić zmysły...
Czyżbyśmy za­bija­li sa­mych siebie własną bro­nią?
/ocza­mi_mężczyz­ny

myśl • 16 maja 2018, 11:44

aha 

na włas­ne także ;) 

ale widziałaś to na włas­ne oczy? czy w te­lewiz­ji? ... al­bo gazecie 

w pew­nych branżach są już od lat
ale też drążysz te­mat :) 

gdzie? 

sa­mi się przyznają 

a skąd ta wie­dza? zna­jomość projektantów? 

gdy­by to było tyl­ko lan­so­wanie, to pół biedy
nies­te­ty większość, to 'ten model' 

dob­rze dob­rze salomon

lu­bię słyszeć włas­ne/cudze re­gułki tak jak to się ro­biło na fi­lozo­fach (tzn. cytatach)

skąd in­formac­ja że większość to ho­mosek­sualiści? bo te­lewiz­ja ta­kich po­kazu­je żeby lan­so­wać li­ber­ty­nizn i sodomo-gomoryzm? 

większość pro­jek­tantów to homoseksualiści
kto by tam modą się kierował
mnie nikt nie zmu­si ani nie zachęci do chodze­nia w szpilkach 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:08zofija sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 08:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Człowieka