seks to przyjemność, miłość [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 12 opinii.

seks to przy­jem­ność, miłość to ra­dość

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 grudnia 2018, 22:44

Nikt do końca nie wie co to nap­rawdę jest. Myślę, że przy­jem­ne to to nie jest... 

czym jest związek ko­biety z mężczyzną od pa­sa w dół spa­raliżowa­nym? litość?
nie, to mu­si być miłość 

tak mam córkę
tak jes­tem men­to­rem teoretykiem
ale spo­ro też doświadczyłem
wiem, nie jes­tem doskonały 

Bez tej przy­jem­ności nie może być radości. 

Gdy­by każda ra­dość z sek­su miałaby za­kończyć się dziec­kiem, świat by te­go nie dźwignął... Już te­raz są z tym problemy.
Świado­ma od­po­wie­dzial­ność, za siebie, in­nych i świat, myślę, że ma sens.
Od­noszę wrażenie, że pot­ra­fisz być od­po­wie­dzial­nym wyłączne za siebie. Pos­trze­gam Ciebie ja­ko men­to­ra - teore­tyka, który nie doświad­czył wielu rzeczy o których pisze.
Od­po­wiedz mi proszę, czy masz dzieci ??? 

piszę dziw­nie, bo dziw­nie myślę
ra­dością sek­su jest dziec­ko, seks bez możli­wości poczęcia jest je­dynie przyjemnością
oczy­wiście us­pra­wied­li­wiamy so­bie ten fakt na­zywając to miłością
a jed­nak nie śpi­my z naszy­mi dziećmi, rodzi­cami, rodzeństwem, a czy ich nie kocha­my najbardziej

du­ma ze swo­jego dziec­ka, czer­pa­nie przy­jem­ności z je­go osiągnięć "zaw­sze" po­zos­ta­nie kryptoegoizmem 

Wiesz Da­nielu, dziw­nie piszesz..
Cieszę się, że mo­je dziec­ko jest do mnie po­dob­ne. Spra­wia mi to ra­dość. Myślę, że On również się cie­szy z te­go. Nie jet try­bikiem wiel­kiej maszy­ny. Niedaw­no porzu­cił bardzo [...] — czytaj całość

Przeczy­tanie os­tatniego ko­men­tarza pod myślą spra­wiło mi radość 

moim zda­niem ra­dość nie zaw­sze jest przyjemna
ra­dość, z fak­tu, że two­je dziec­ko jest do ciebie po­dob­ne nie do końca jest przyjemna
ra­dość ze śmier­ci blis­kiej, cier­piącej oso­by nie jest przyjemna
ra­dość z fak­tu, że [...] — czytaj całość

Nie można edy­tować, nie wiem dlacze­go... Wkurza bar­dzo.
Po­win­no być bez *z 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]