... sądzę, że wszelkie [...] – Irracja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Irracja — zgromadziliśmy 4 opinie.

... sądzę, że wszel­kie próby re­form szkol­nic­twa są ska­zane na niepo­wodze­nie... służą tyl­ko par­ty­kular­nym in­te­resom nau­czy­cieli... naj­lep­sze szkol­nic­two, naj­le­piej opłaca­ny nau­czy­ciel i obo­wiązek nau­cza­nia nic nie znaczy, gdy w na­rodzie brak chęci ucze­nia się... gdy brak chęci korzys­ta­nia ze zdo­bytej wie­dzy...  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 maja 2019, 07:26

Pro­dukują bez­myślną masę, którą łat­wo będzie ste­rować jak sta­dem baranów. 

I moim zda­niem naj­lep­sze roz­wiąza­nie to by naj­bar­dziej zain­te­reso­wani edu­kacją, czy­li rodzi­ce roz­licza­li nau­czy­cieli i ci według wy­ników dos­ta­wali wy­nag­rodze­nie - jak piekarz pie­cze kiep­skie bułki, to ma mało klientów i kiep­sko za­rabia, a za smaczne bułki to klient na­wet więcej jest skłon­ny zapłacić 

ja myślę, że wys­tar­czająca sy­tuac­ja byłaby, gdy­by sys­tem szkol­nic­twa zmienił się w następujący sposób: "da­liśmy wam możli­wie naj­lep­szą i spra­wied­liwą społecznie op­cję, w waszych rękach jest to, co z nią zro­bicie". Vo­len­ti non fit iniuria. 

czy nie naz­byt su­rowo oce­niasz naród? 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

marcin kasper

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]