jeśli nie nauczysz się [...] – doremi

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest doremi — zgromadziliśmy 10 opinii.

jeśli nie nau­czysz się bro­nić swo­jej sa­mot­ności skończysz jak kukła, strzępy, ka­ryka­tura... ktoś po­myśli, że się nim przej­mu­jesz, a ty uwie­rzysz.

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 marca 2019, 11:14

w pun­kt :) 

grunt to po­zos­ta­wić klamkę od wewnątrz ;) 

wiem, to także po części myśle­nie życze­niowe ... człowiek właści­wie przez całe życie bu­duje ta­ki dom, zmienia ko­lor ścian, umeb­lo­wanie, fi­rany i zasłony ;)
cza­sem ktoś nas ok­radnie, cza­sem w naszym do­mu próbu­je coś narzu­cić itd ... właśnie za­pom­niałem do­pisać: że cza­sem nasze drzwi muszą po­zos­tać dla in­nych zam­knięte, sta­now­czość i wy­rozu­miałość, wol­ność i blis­kość jed­nocześnie. ;) 

brzmi rozsądnie. i cho­ciaż ciężko o zdro­wy dys­tans z os­tatnich Twoich słów to war­to. dziękuję za wpis 

*nie uza­leżniając się od ... 

... tak, nie miałem na myśli od­ci­nania się od świata a "dom zbu­dowa­ny na ska­le", z które­go wychodzi­my do in­nych i w którym przyj­mu­jemy gości.
gdzie obej­mu­je nas poczu­cie bez­pie­czeństwa i zaufa­nie do nas sa­mych, dob­re in­ten­cje wo­bec in­nych, szcze­rość i ot­wartość na dru­giego człowieka, jed­nakże nie uza­leżniać się od kap­rysów (je­go) "natury". 

Masz rację. Sor­rki za bez­nadziejną pop­rzed­nią wy­powiedź. Coś tam edy­towałem i zos­tało tak... ku­lawo. ;)
Dob­ra­noc. :)) 

sil­ver­sha­dow... w ja­ki sposób dbać o własną przes­trzeń? in­westo­wać żeby ją po­większać? masz poczu­cie, że jak jej nie po­większa­my to się kur­czy, a z cza­sem zaczy­na og­ra­niczać. war­to cza­sem wyjść z siebie [...] — czytaj całość

Człowiek jest is­totą społeczną, niektórzy nie odróżniają życia w społeczeństwie z niewolą. Każdy pot­rze­buje choć na­mias­tki wol­ności, sa­mode­cydo­wania o so­bie i naj­bliższym otocze­niu w ra­mach ogólne­go dob­ra. '
Miłego dnia. :)) 

moim zda­niem ważne jest aby zad­bać o własną przes­trzeń ... i w niej umieścić śro­dek ciężkości włas­ne­go życia. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]