religia jest rozgrzeszaniem zła, [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 29 opinii.

re­ligia jest roz­grzesza­niem zła, które win­no być zaak­cepto­wane

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 września 2018, 20:42

W tym mo­men­cie po­winienem rzu­cić hasłem... do win­dy, ale się pow­strzy­mam. :D 

par­te­noge­neza - sek­smis­ji nie widział 

Ktoś Ci nakłamał, może ko­nie­czny był także oj­ciec, a może mat­ka też nie była ko­nie­czna, a co do śmierci...
Kochaj ją, ale nie za­rażaj tą miłością in­nych.
Każdy ma sam pra­wo szu­kać włas­nej dro­gi, po­pełniać błędy i zmieniać zda­nie, kiedy uz­na swój błąd. 

ko­nie­czna była tyl­ko mat­ka, a jest śmierć 

Nicze­go nie ro­zumiemy tak, do końca. Gdzieś "u pod­staw" za­wie­rza­my pra­wom od­kry­tym przez in­nych, tra­dyc­ji, zdro­wemu rozsądko­wi, auto­ryte­tom, in­formac­jom po­dawa­nym przez in­nych itp.
Bez wiary nie zro­biłbyś na­wet jed­ne­go kro­ku, gdy­byś nie wie­rzył, że możesz go zro­bić, nie zjadłbyś ani jed­nej krom­ki chle­ba, gdy­byś nie wie­rzył, że to dob­re i ko­nie­czne, by żyć...
Wszys­tko po­lega na wie­rze. :)) 

nie chodzi o to że 'wiesz', tyl­ko czy 'rozumiesz'
jeśli nie ro­zumiesz to two­ja wie­dza jest li tyl­ko (lub) aż 'wiarą' 

Na­wet nie wiesz , jak bar­dzo je pot­wier­dzasz próbując roz­paczli­wie je oba­lać. :)
Ta­kie ba­jeczki o zom­bie ro­bią wrażenie na fa­nach hor­rorów, al­bo gier, ale to tyl­ko mi­ty, mi­ty uwiel­biane przez Ciebie.
Jed­ni ludzie [...] — czytaj całość

co to za dusza, która umiera wraz z ciałem - to chy­ba umysł, ale umysł jest w mózgu, a mózg jest ciałem

baj­ki to mi­ty, a psycho­logia (dosłow­nie: 'nauka o duszy'), psycho­tera­pia (dosłow­nie: 'opieka duszy') czy psychoana­liza, psycho­logia głębi to współczes­na mitologia

na­wet nie wiesz jak bar­dzo pow­tarzasz sche­maty od­wołując się do archetypów

pozdrawiam 

To nie mo­ja de­finic­ja śmier­ci. Raczej Ty do­wodzisz tu od ja­kiegoś cza­su niero­zer­walności życia i śmier­ci, ja­ko pew­nej całości. Widzisz, w duszę nie wszys­cy wierzą, dla większości wierzących jest ona nierozłączna z [...] — czytaj całość

dla ciebie mar­twy oz­nacza "bez prądu, bez od­dechu, bez pul­su, ciśnienia", two­je "mar­twy" od­no­si się do ciała
dla mnie mar­twy po­niekąd oz­nacza bez kon­taktu z własną duszą
można żyć i być mar­twym, jak zombi
zom­bi raczej niż żyje 

danioł

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]