Psychoterapeuta vs pacjent: dwie [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 9 opinii.

Psycho­tera­peuta vs pac­jent: dwie łodzie bez ste­ru, jed­na z am­bicją by­cia sterem.

AD LU­CEM

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 czerwca 2018, 08:56

psycho­tera­peuta raczej jest tchnieniem (wiat­rem), ster zaw­sze po­zos­ta­je w rękach klienta
(pac­jent przychodzi do le­karza, psycho­tera­peuta [zwyk­le] nie jest lekarzem) 

Le­karza psychiatrę i pac­jenta różni tyl­ko to, że ten pier­wszy może po pra­cy wrócić do do­mu. ;)
To, co się dzieje w ludzkiej głowie jest bar­dzo cieka­we, przy wielu do­leg­li­wościach, cho­robach, wa­dach naszego [...] — czytaj całość

tam może tak 

A ja tam znam świet­ne­go psycho­loga :-D 

ozdrawiam 

nie jest lek­ko
no i wa­ga prob­le­mu spora
pozdrawiam 

codzien­nie wal­czysz z wa­riata­mi w so­bie i wyg­ry­wasz za­miast sie poddac 

zy­cie jest ciezkie 

jeśli poz­wo­lisz ade­la, coś z życia wzięte
w lis­to­padzie ubiegłego ro­ku uczes­tniczyłam w kur­sie pro­wadzo­nym przez fan­tastyczną młodą osobę
opo­wie­działa nam swoją his­to­rię. kil­ka lat wcześniej wpadła w praw­dzi­wy dołek, jej związek się rozpadł, [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]