Przyszła do mnie myśl Trzasnęła [...] – microoo

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest microoo — zgromadziliśmy 2 opinie.

Przyszła do mnie myśl
Trzasnęła w pysk
Rzu­ciła mną o ziemię...

Zmieniła życie

myśl
zebrała 108 fiszek • 26 listopada 2010, 18:30

... no, no, no... ja­kaś har­da ta myśl... by­le tyl­ko nie postąpiła jak w tej sta­rej piosence...

;-)

"o półno­cy się zja­wili
ja­cyś dwaj cy­wili
Mor­dy pod­ra­pane,
Włosy jak ba­dyli.
Nic ni­komu nie mówi­li,
Ino w mor­dy bi­li
I bal zakończyli," 

Bo cza­sem wys­tar­czy kil­ka słów - wszys­tko sta­je przed ocza­mi i bez py­tania zaczy­na kreować...
Ka­siu, ta­kie trzaśnięcie w pysk ko­jarzy mi się z opa­mięta­niem, niekiedy go pot­rze­ba, żeby coś so­bie uświado­mić, bez te­go żad­na zmiana by nie nastąpiła...
Trzaśnięcie o ziemię w pe­wien sposób może sym­bo­lizo­wać upa­dek, ważne żeby się szyb­ko podnieść...

I chy­ba tyl­ko od naszych do­tychcza­sowych czynów za­leży jak przyj­miemy przyjście tej myśli...

Poz­dra­wiam ciepluchno 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Huaquero

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 19:53Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Sratek.  

dzisiaj, 19:26katnis37 do­dał no­wy tek­st To wczo­raj poczułam , [...]

dzisiaj, 19:23katnis37 do­dał no­wy tek­st Gdyby mu za­leżało nig­dy [...]

dzisiaj, 19:17katnis37 do­dał no­wy tek­st Musisz wie­dzieć, że ow­szem [...]

dzisiaj, 19:12Polna sko­men­to­wał tek­st Tajemnice me­tafor

dzisiaj, 18:33róż li­la sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 18:30Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Władza rządzi, lud sądzi.  

dzisiaj, 17:05Cris sko­men­to­wał tek­st Wyznanie*

dzisiaj, 16:56Cris sko­men­to­wał tek­st Zaz­wyczaj gdy brak [...]

dzisiaj, 16:34oszi3 do­dał no­wy tek­st Podstawowe ele­men­ty sen­su­su IX