Przegrasz wtedy, gdy przestaniesz [...] – Mateusz Sawczuk

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Mateusz Sawczuk — zgromadziliśmy 4 opinie.

Przeg­rasz wte­dy, gdy przes­ta­niesz wal­czyć o swo­je marze­nia, które uz­nasz za niemożli­we do spełnienia.

myśl
zebrała 37 fiszek • 27 lutego 2010, 19:26

Pob­rzmiewa w Twoich słowach Bo­lesław Leśmian, który w wier­szu "Dziew­czy­na" pi­sał: Ta­kiż to świat! Niedob­ry świat! Cze­muż in­ne­go nie ma świata? Ileż ra­zy po­dob­nie wołaliśmy...
A jed­nak nie chcę schi­zof­re­nii światów. I życzę każde­mu, by świat marzeń spełniał się w praw­dzi­wym życiu.
Te­matykę marzeń po­dej­mu­je film "Va­nil­la sky", re­make hiszpańskiego "Ab­re los ojos (Otwórz oczy)". Polecam! 

Gdy­by nie marze­nia...to prze­cież nasz dru­gi świat, ten zde­cydo­wanie lep­szy świat :) 

Sko­ro człowiek z dwiema pro­teza­mi zdo­bywa szczy­ty, sko­ro człowiek na wózku in­wa­lidzkim la­ta na spec­jalnie skon­struowa­nej dla niego mo­tolot­ni, to nap­rawdę war­to wie­rzyć w marzenia. 

Dob­rze a co wte­dy, gdy nasze marze­nia są nap­rawdę niemożli­we do spełnienia...al­bo bra­kuje już sił by o nie dłużej walczyć?? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

honey_007

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 17:44yestem sko­men­to­wał tek­st mi to lo­gicznie

dzisiaj, 16:02yestem sko­men­to­wał tek­st głupia jak but z [...]

dzisiaj, 15:41sprajtka do­dał no­wy tek­st Cham ubierający myśli w [...]

dzisiaj, 15:25kirke13 sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 15:24kirke13 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

dzisiaj, 15:22kirke13 sko­men­to­wał tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]

dzisiaj, 14:50Logos sko­men­to­wał tek­st W cza­sach kiedy pat­riotów [...]

dzisiaj, 14:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 14:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Będąc sy­tym, zdro­wym i [...]